BEE

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden elektriciteit professioneel BEE NV
De Algemene Voorwaarden zijn laatst aangepast op 3 oktober.

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De begrippen die niet in deze Overeenkomst worden uitgelegd, hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. In deze Overeenkomst gelden de volgende definities:

Afnamepunt: de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar vermogen door de Klant vanuit het net wordt afgenomen en beschikbaar wordt gesteld met een uniek EAN nummer. De afnamepunten worden vermeld in de Overeenkomst.

Afgeweken Jaarvolume: Het deel van het jaarvolume van alle Afnamepunten in de Overeenkomst dat buiten de Bandbreedte valt. Dit is het deel van het jaarvolume dat het maximale percentage onder het Contractueel Jaarvolume onderschrijdt of het maximale percentage boven het Contractueel Jaarvolume overschrijdt.

Algemene Voorwaarden: deze begrippen en voorwaarden, die samen met de Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijlage(n) bij de Algemene en Bijzondere Voorwaarden de Overeenkomst uitmaken.

Bandbreedte: het maximale percentage onder het Contractueel Jaarvolume en het maximale percentage boven het Contractueel Jaarvolume.

Contractueel Jaarvolume: het jaarvolume elektriciteit dat de Leverancier volgens de Overeenkomst levert aan de Klant.

Dag: de periode van 24 uur van 00.00 uur CET tot 00.00 uur CET van de volgende dag.

Evenwichtsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor het evenwicht op kwartuurbasis voor het geheel van de aan hem toegewezen injecties en afnames van elektriciteit binnen de Belgische regelzone.

Garanties van Oorsprong: overdraagbaar immaterieel goed zoals gedefinieerd door de Europese Richtlijn 2009/28/EG, toegekend aan de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, en bedoeld om de oorsprong en technologie van productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen aan te tonen.

Groene Stroom- en/of Warmtekrachtcertificaten: overdraagbaar immaterieel goed toegekend door de bevoegde regionale regulator – naargelang de locatie van de installatie – aan de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen krachtens de geldende regionale wetgeving, en bedoeld, via de aan de leveranciers en netbeheerders opgelegde verplichtingen, om de ontwikkeling van installaties voor productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

te ondersteunen.

Injectie: de injectie van door de Klant geproduceerde elektriciteit op het net.

Injectiepunt: de fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar vermogen in het net kan worden geïnjecteerd. Indien de Overeenkomst Terugname omvat, worden de Injectiepunten vermeld in de Overeenkomst.

Jaar: een periode van 12 opeenvolgende maanden.

Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen die een overeenkomst voor Levering en/of Terugname aangaan of wensen aan te gaan met Belgian Eco Energy die optreedt als Leverancier zoals bepaald in de Overeenkomst.

KMO: elke Klant die voor het geheel van zijn Afnamepunten een jaarlijks verbruik heeft van minder dan 100 MWh.

Leverancier: Belgian Eco Energy NV, met maatschappelijke zetel te Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

nummer 0829.482.335 of elke hiermee verbonden onderneming.

Levering: de beschikbaarstelling van elektriciteit op het Afnamepunt.

Maand: de periode van 00.00 uur CET op de eerste dag van elke kalendermaand tot 00.00 uur CET op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.

Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling van de elektriciteitsafname door de Klant op het Afnamepunt en, indien van toepassing, voor de meting en/of de telling van de Injectie.

NACE-code: de code in de zin van de Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen die aan de Klant is toegekend en die betrekking heeft op de hoofdactiviteit van de Klant en verbonden is aan de RSZ-gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Net: de in België gelegen distributienetwerken voor elektriciteit en het transportnetwerk.

Netbeheerder: de beheerder van het nationale, regionale of lokale net voor de distributie of de transmissie van elektriciteit.

Overeenkomst: de gehele geschreven overeenkomst gesloten tussen de Partijen aangaande de levering van elektriciteit, zijnde de Bijzondere Voorwaarden en diens bijlage(n), en de Algemene Voorwaarden, en eventueel de bijlage(n) van deze Algemene Voorwaarden.

Partij/Partijen: de Klant of de Leverancier, of beiden, afhankelijk van de context. Samen worden deze de Partijen genoemd.

Prijs: de elektriciteitsprijs voor de Levering die in de Overeenkomst wordt bepaald.

Site(s): de Site(s) die wordt beleverd via het/de in de Overeenkomst aangegeven Afnamepunt(en), in Bijlage 1 bij de Bijzondere Voorwaarden.

Stille Uren / Normale Uren: respectievelijk de uren die de desbetreffende Netbeheerder van het Afnamepunt als stille uren beschouwt en de uren die de desbetreffende Netbeheerder van het Afnamepunt als normale uren beschouwt.

Totale Uren: indien de desbetreffende netbeheerder geen onderscheid maakt tussen stille uren en normale uren worden alle uren beschouwd als Totale uren.

Technisch Reglement: één of alle technische reglementen aangaande (de toegang tot) het transportnet en/of de distributienetwerken voor elektriciteit in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Terugname: de transactie waarbij de Leverancier de door de Klant geproduceerde en op het net geïnjecteerde elektriciteit afneemt.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de in de Overeenkomst genoemde datum van inwerkingtreding, tenzij de datum van de aanvang van de feitelijke levering later is.

2. De Klant moet alle bestaande overeenkomsten voor de levering van elektriciteit met betrekking tot het/de in de Overeenkomst genoemde Afnamepunt(en) en/of Injectiepunten rechtsgeldig beëindigen vanaf de datum en het uur waarop deze Overeenkomst in werking treedt. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele contractbreuk ten opzichte van de vroegere leverancier van de Klant. De Klant vrijwaart de Leverancier hiervoor.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle door de Leverancier gevraagde gegevens die nodig zijn voor de Levering en/of Injectie (dit zijn minstens het vestigingsadres, de hoeveelheid benodigde elektriciteit, de EAN-code(s) van het/de Afnamepunt(en)), evenals eventuele wijzigingen van deze gegevens, correct en tijdig worden bezorgd aan de Leverancier. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het niet correct en/of tijdig bezorgen van deze gegevens of gegevenswijzigingen.

4. Voor het einde van de overeengekomen contractduur, kan de Leverancier een nieuw contractvoorstel aan de Klant bezorgen. Als de Klant hier niet op ingaat binnen de 14 dagen, of ook niet tijdig een leveringsovereenkomst heeft gesloten met een andere leverancier, heeft de Leverancier de keuze om de Netbeheerder in te lichten dat de Overeenkomst beëindigt, of om de Klant te blijven beleveren en indien van toepassing, elektriciteit af te nemen van de Klant, aan de voorwaarden van het nieuwe contractvoorstel, en dit voor de duur die de Leverancier bepaalt. Als de klant niet akkoord gaat met het nieuw contractvoorstel, kan de Leverancier de Netbeheerder inlichten dat de Overeenkomst beëindigt of kan een nieuwe Overeenkomst worden onderhandeld met de Klant.

Als de Leverancier geen nieuw contractvoorstel heeft bezorgd aan de Klant voor het einde van de overeengekomen contractduur, dan wordt de Overeenkomst met dezelfde voorwaarden verlengd voor één jaar. Zowel de Klant als de Leverancier kunnen de verlengde Overeenkomst opzeggen, mits een opzegtermijn van één maand in acht genomen wordt (behalve indien de Overeenkomst met minder dan één maand werd verlengd, dan bedraagt de opzegtermijn één week). Indien de Netbeheerder de Leverancier ervan op de hoogte brengt dat de Klant voor zijn Afnamepunt(en) - en indien van toepassing injectiepunten - een contract heeft gesloten met een andere leverancier, gedurende de verlengde Overeenkomst, dan geldt dit als een opzegging.

Als de Klant de verlengde Overeenkomst wilt beëindigen zonder dat hij een contract met een andere leverancier heeft gesloten, moet hij de Leverancier hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen, minstens 1 maand voor het einde van de contractduur.

ARTIKEL 3 LEVERING, VERMOGEN EN WIJZIGINGEN AAN HET VERMOGEN

1. De Overeenkomst regelt de Levering van elektriciteit en de daaraan verbonden diensten die de Klant bij de Leverancier geniet.

2. De Levering start van zodra de Leverancier door de Netbeheerder als leverancier voor het Afnamepunt in het aansluitingsregister of toegangsregister werd geregistreerd en ten vroegste bij de startdatum zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

3. De Klant meldt het maximaal te onderschrijven vermogen voor de komende contractperiode aan de Leverancier ten behoeve van Netbeheerder. Indien de Klant geen opgave meldt aan de Leverancier, bepaalt de Leverancier het maximaal te onderschrijven vermogen. De hieruit voortvloeiende vermogenskosten zijn voor rekening van de Klant.

4. Bij een significante wijziging van het Contractuele Jaarvolume, indien van toepassing, als gevolg van door de Klant zelf beïnvloedbare omstandigheden (uitbreiding van productiecapaciteit, of andere), verbindt de Klant zich om in gezamenlijk overleg met de Leverancier na te gaan of de Leverancier voor de resterende contractperiode een andere hoeveelheid elektriciteit aan de Klant kan leveren. Onder “significante wijziging” wordt verstaan: een afwijking van meer dan 10% van het Contractuele Jaarvolume. De Leverancier behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (inclusief prijs en te leveren volume) voor de resterende contractperiode te herzien als gevolg van de gemelde significante wijziging. Indien de Klant een significante wijziging niet meldt, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Overeenkomst (inclusief prijs, volume, boetes en extra kosten en schades) zowel met terugwerkende kracht als voor de resterende contractperiode te herzien.

ARTIKEL 4 AANSLUITING/DISTRIBUTIE EN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1. De Klant moet tijdens de Overeenkomst (een) geldige aansluitingsovereenkomst(en) voor zijn Afnamepunt(en) hebben met de Netbeheerder. Indien Leverancier dit vraagt, zal Klant een bewijs van deze aansluitingsovereenkomst(en) voorleggen. De Klant staat ervoor in dat deze aansluitingsovereenkomst(en) geheel van kracht is/zijn zolang de Overeenkomst van kracht is. De Klant draagt steeds het risico voor de aansluiting van zijn installatie en de distributie.

2. De Klant zorgt ervoor dat zijn elektrische installatie aan de geldende voorschriften voldoet. De Klant zorgt er ook voor dat zijn installatie aangesloten is op het Net.

3. Gedurende de periodes van onderbreking of gedeeltelijke beperking van de aansluiting of distributie van elektriciteit onder de aansluitingsovereenkomst tussen Netbeheerder en de Klant, is de Leverancier vrijgesteld van zijn leveringsplicht. De overige onderdelen van de Overeenkomst blijven van kracht.

ARTIKEL 5 MEETINRICHTING, METINGEN EN MEETGEGEVENS

1. De Klant zorgt ervoor dat de Meetinrichting voldoet aan de voorwaarden van de Technische Reglementen en andere voorwaarden die door de Netbeheerder worden gesteld.

2. De Netbeheerder bezorgt, conform het bepaalde in het Technische Reglement Distributie Elektriciteit, aan de Leverancier de meetgegevens van het (de) Afnamepunt(en). In het geval dat de Klant een wijziging aanbrengt aan zijn Meetinrichting die een impact heeft op de door de Klant aan de Leverancier te betalen vergoeding, behoudt de Leverancier zich het recht voor de toepasselijke prijsvoorwaarden te herzien. De Leverancier stelt de Klant hier schriftelijk van op de hoogte.

3. De Meetinrichting bepaalt de hoeveelheid geleverde elektriciteit.

4. De Meetinrichting kan in geval van twijfel over de juistheid van de meetgegevens worden onderzocht op vraag van de Klant of de Leverancier. Daarbij zijn de kosten van dit onderzoek voor de rekening van de Partij die om het onderzoek heeft verzocht. De Leverancier behoudt zich ten allen tijde het recht voor om voorlopige facturen op te maken volgend op de verbruiksperiode gebaseerd op de best mogelijke schatting van het verbruik indien de nodige meetgegevens van de klant niet beschikbaar zijn.

5. Als het onderzoek aantoont dat er een fout is in de meting, zal de Leverancier de omvang van de daadwerkelijke levering vaststellen en zal er een herberekening plaatsvinden voor de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, met een maximumperiode van 2 jaar. Als de omvang van de levering niet juist kan worden vastgesteld door toedoen van de Klant of als het aannemelijk is dat de Klant zelf de onjuistheid van de meting had kunnen constateren, zal er echter een volledige herberekening plaatsvinden. Als het onmogelijk blijkt te zijn om de juiste omvang van de Levering correct te berekenen, is de Leverancier gerechtigd de omvang van de Levering voor deze periode te schatten.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De Klant geeft aan de Leverancier de machtigingen die hij nodig heeft om deze Overeenkomst uit te oefenen. De Leverancier krijgt bijgevolg de toestemming om historische verbruiksgegevens van het (de) Afnamepunt(en) op te vragen bij de Netbeheerder.

2. De Klant verbindt zich ertoe de verplichtingen van de Evenwichtsverantwoordelijke voor de aansluiting(en) zoals bepaald in de Overeenkomst over te dragen aan de Leverancier. Daarbij bezorgt de Klant aan de Leverancier de hiervoor benodigde informatie omtrent geplande en ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering die de omvang van het verbruik van elektriciteit door de Klant kunnen beïnvloeden. Geplande afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn minstens afwijkingen door onderhoud en significante afwijkingen in de productie. Ongeplande afwijkingen zijn alle andere afwijkingen in de bedrijfsvoering, zoals afwijkingen als gevolg van storingen en calamiteiten. De Klant meldt geplande afwijkingen minstens 10 werkdagen op voorhand en ongeplande afwijkingen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uur nadat de afwijking zich heeft voorgedaan, aan de Leverancier. De Klant vermeldt daarbij de oorzaak, de duur en de invloed van de afwijking op zijn elektriciteitsverbruik.

3. Als er op de Site elektriciteit wordt opgewekt en de Klant (een deel van) de opgewekte elektriciteit verbruikt, moet de Klant dit melden aan de Leverancier uiterlijk 5 werkdagen voor de productie-installatie in gebruik wordt genomen. De Klant bezorgt aan de Leverancier zo snel mogelijk meer informatie over de productie-installatie en de geschatte impact op zijn elektriciteitsverbruik wanneer de Leverancier hierom verzoekt.

4. Als de Klant de informatie vermeld in het tweede en derde lid van dit artikel niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist aan de Leverancier bezorgt, heeft de Leverancier het recht om de evenwichtsverantwoordelijkheid uit te oefenen op basis van de informatie waarover hij op dat moment beschikt en indien nodig, op basis van schattingen. De Leverancier heeft het recht om de onbalans(kost)en die voortvloeien uit de niet-naleving van de informatieplicht door de Klant, aan te rekenen aan de Klant. Deze kosten worden bepaald op basis van nacalculatie.

5. Wanneer de NACE-code van de Klant wijzigt, meldt hij dit schriftelijk aan de Leverancier binnen 10 werkdagen na de wijziging. De Leverancier is niet aansprakelijk voor laattijdige meldingen die tot gevolg hebben dat wettelijke verminderingen van het aantal in te dienen groenestroom- of warmtekrachtcertificaten, toeslagen en taksen op basis van de NACE-code niet of foutief worden toegekend door de bevoegde overheid of regulator

ARTIKEL 7 PRIJS EN BETALING

1. De Klant betaalt aan de Leverancier de Prijs voor de hoeveelheid geleverde elektriciteit (berekend op basis van de technische en verbruiksgegevens medegedeeld door de Netbeheerder aan de Leverancier), zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien bij variabele of vaste energieformules of op basis van spotproducten of afgeleiden daarvan, negatieve prijsnoteringen voorkomen, zullen deze worden gelijkgesteld aan 0 Euro per MWh voor elke individuele notering.

2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van de evenwichtsverantwoordelijkheid niet in deze Prijs inbegrepen. Kosten die het gevolg zijn van een niet-naleving van de informatieplicht door de Klant, kan de Leverancier aanrekenen aan de Klant, zoals bepaald in artikel 6.4.

3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in deze Prijs niet inbegrepen: de overige verschuldigde kosten in verband met de Levering en de uitvoering van de Overeenkomst die door een overheid, een regulator of de Netbeheerder worden opgelegd, zoals de transport- en distributienettarieven, capaciteitsoverschrijdingen, netverliezen, kosten verbonden aan de openbare dienstverplichtingen, alsook enige andere belastingen, toeslagen, bijdragen, heffingen, kosten, lasten en belastingen op toegevoegde waarde. De Leverancier rekent deze kosten door aan de Klant. De Leverancier is niet verplicht om wijzigingen aan deze kosten voorafgaand mee te delen aan de Klant.

4. In geval groene stroom- en/of warmtekrachtcertificaten binnen de Levering worden voorzien, rekent de Leverancier hiervoor bovenop de Prijs een bijdrage aan de Klant aan. Deze bijdrage komt overeen met de werkelijke kost van de certificaten, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst. Indien de Klant overeenkomstig de geldende regelgeving kan genieten van de degressiviteit van de federale bijdrage ten gevolge van de werking en toepassing van een auditconvenant of een sectorakkoord, moet de Klant het schriftelijk bewijs van toetreding hiertoe aan de Leverancier bezorgen. De degressiviteit gaat in vanaf de maand na het leveren van dergelijk bewijs door de Klant.

5. In geval Garanties van Oorsprong binnen de Levering worden voorzien, rekent de Leverancier hiervoor bovenop de Prijs een bijdrage aan de Klant aan. Deze bijdrage komt overeen met de werkelijke kost van de garanties.

6. De Leverancier rekent de door de Klant verschuldigde bedragen maandelijks aan via een factuur, op basis van de verstrekte meetgegevens. De Leverancier heeft het recht om de Klant voorlopige afrekeningen te sturen als de nodige meetgegevens en/of netkosten te laat worden aangeleverd. De Leverancier heeft het recht om de Klant voorschotten te sturen als hij dit nodig acht. Nadien worden de voorlopige afrekeningen en/of voorschotten met de definitieve afrekening verrekend.

7. Bij jaarlijkse meteropname is de Klant voorschotten verschuldigd op basis van de geschatte levering over het lopende tijdvak en dus de geschatte betaling. De voorschotten worden bepaald op basis van een voorspelling van het energieverbruik van de Klant tot aan de volgende meteropname, en de geldende energietarieven. Als de Klant nog niet eerder elektriciteit heeft afgenomen van de Leverancier, wordt hiervoor het standaard jaarverbruik gebruikt, of een andere schatting die de Netbeheerder geeft. Vervolgens berekent de Leverancier het voorschotbedrag door de voorspelde totale prijs tot aan de eerstvolgende meteropname te delen door het aantal voorschotperioden tot aan deze meteropname. De afrekening vindt minstens eenmaal per jaar plaats. De Klant kan vragen om de voorschotten te wijzigen. De Leverancier gaat hierop in indien de vraag redelijk is gezien de geldende marktomstandigheden en voorspelde verbruiken, en kan de Klant vragen zulke vragen te verantwoorden. De Leverancier bezorgt de Klant jaarlijks een eindafrekening, tenzij hij de nodige gegevens niet of niet tijdig heeft ontvangen.

8. De betalingstermijn bedraagt vijftien dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen zoals bepaald in de Overeenkomst. De Klant wordt geacht de facturen te hebben aanvaard bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de tien dagen na factuurdatum. De Leverancier verzendt de facturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren van de Klant tegen de factuur heffen zijn betalingsverplichting niet op. De Klant mag de door hem te betalen bedragen niet verrekenen met enig bedrag dat de Leverancier aan hem is verschuldigd.

9.. De Leverancier mag van de Klant een bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling van facturen eisen, indien en op het moment dat de Leverancier dit redelijk/ nodig acht. Deze zekerheid mag evenwel niet hoger zijn dan het totale geschatte factuurbedrag over een verbruiksperiode van drie maanden. De Leverancier betaalt de zekerheid onmiddellijk terug van zodra hij van oordeel is dat een zekerheidstelling niet meer nodig is. De Leverancier mag de zekerheid verrekenen met eventuele bedragen die de Klant hem nog verschuldigd is en het saldo terugbetalen aan de Klant.

10. Indien in de Overeenkomst ‘Bandbreedte’ van toepassing is, dan verbindt de Klant zich ertoe om de afwijking tussen het werkelijke verbruik en het contractueel verbruik op jaarbasis te beperken tot maximaal het percentage van de ‘Bandbreedte’ beschreven in de Overeenkomst. Indien de Leverancier, aan de hand van de meetgegevens van de Netbeheerder, vaststelt dat de werkelijke levering voor de Normale en/of Stille Uren de grens van de Bandbreedte van het Contractuele Jaarvolume voor respectievelijk de Normale en/of Stille Uren zal overschrijden of onderschrijden, dan moet de Klant aan de Leverancier een vergoeding betalen voor het Afgeweken Jaarvolume. Bij overschrijding is de vergoeding de waarde van het Afgeweken Jaarvolume berekend op basis van het verschil tussen de gemiddelde Belpex notering over het afgelopen contractjaar, vermeerderd met 30%, en de Prijs. Bij onderschrijding is de vergoeding de waarde van het Afgeweken Jaarvolume berekend op basis van het verschil tussen de Prijs, vermeerderd met 30%, en de gemiddelde Belpex notering over het afgelopen contractjaar.

ARTIKEL 8 WANBETALING

1. Indien de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald of indien een opdracht tot domiciliëring door zijn financiële instelling wordt geweigerd, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag verhoogd met een nalatigheidsinterest van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaand factuurbedrag. Dit sluit in geen enkel geval het recht uit van de Leverancier op vergoeding van alle kosten voortvloeiende uit de niet-betaling, zoals aanmaningskosten (zijnde 10 Euro voor een eerste aanmaning en 25 Euro voor een tweede aanmaning), kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, bijkomende dossierkosten, incassokosten en/of gemaakte advocatenkosten. Dit geldt ook voor de verrichtingen die de Netbeheerder voor de Klant realiseert en aanrekent aan de Leverancier. Wanneer de Leverancier aan de Klant een afbetalingsplan voorstelt zal een administratieve kost voor het opstellen van het afbetalingsplan worden aangerekend van 25 Euro. De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

2. De laattijdige betaling van een factuur leidt ertoe dat alle andere facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar worden, ook al had de Leverancier hiervoor een betalingstermijn toegestaan.
3. Wanneer de Klant in de loop van een periode van 12 maanden twee maal te laat heeft betaald, heeft de Leverancier het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, of om aan de Klant een bijzondere bankwaarborg of de storting van een waarborgsom te vragen die gelijk is aan de waarde van drie maanden geschat verbruik.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. De Leverancier is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege de Leverancier of zijn aangestelden en lasthebbers, ten opzichte van de Klant.

2. De Leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van immateriële of indirecte schade, gevolg- en/of bedrijfsschade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- of inkomstenderving, imagoschade, verlies van cliënteel, productie of gegevens. De Klant zal de Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, die verband houden met de verplichtingen van de Leverancier onder de Overeenkomst. De Leverancier is niet aansprakelijk wanneer een onderbreking, beperking of gebrek in de levering van elektriciteit het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van (i) een installatie of aansluiting van Klant en/of van (ii) het net en/of enige andere technische voorschakel in de stroomvoorziening en/of van (iii) het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder. De Klant zal de Leverancier vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle schade en kosten als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4.1 en 4.2 of enig onrechtmatig handelen door de Klant jegens de Netbeheerder.

3. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door enige tekortkoming in hoofde van de Netbeheerder.

4. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in ieder geval beperkt tot het totaalbedrag dat de Leverancier heeft gefactureerd aan en heeft ontvangen van de Klant tijdens het contractjaar waarin het schadeverwekkend feit plaatsvond, met een maximum bedrag van € 50.000 per schadegeval. De Klant moet elke aanspraak op schadevergoeding schriftelijk meedelen aan de Leverancier binnen de 30 kalenderdagen nadat het schadeverwekkende feit zich heeft voorgedaan dan wel nadat hij de schade redelijkerwijze kon vaststellen, op straffe van verval van zijn eis tot schadevergoeding.

5. Als de Overeenkomst met meer dan één Klant wordt gesloten, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar verbonden ten opzichte van de Leverancier, tenzij anders overeengekomen.

6. De Klant moet zich onthouden van iedere handeling of nalatigheid die de Leverancier belemmert of verhindert zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan wel schade toebrengt aan personen of zaken. De Klant zal eenzelfde verplichting opleggen aan zijn werknemers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. Indien een Partij als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, zal deze Partij de andere Partij onmiddellijk van deze verhindering in kennis stellen. Hij zal de andere Partij ook op de hoogte houden over alle ontwikkelingen in verband met de overmacht. De verplichtingen waaraan de Partij die getroffen is door overmacht niet kan voldoen, worden opgeschort gedurende de overmachtssituatie. De Klant is niet ontslagen van zijn afnameplicht in geval van overmacht van de Leverancier, voor zover dit nog technisch mogelijk is.

2. Overmacht is iedere gebeurtenis waar een Partij redelijkerwijze geen controle over heeft en die de uitvoering van verplichtingen van die Partij onder de Overeenkomst onmogelijk maakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen in transport, de transmissie en de distributie, uitval of niet functioneren van systemen van de Netbeheerder, tekortkoming van de Netbeheerder, ontbreken van een aansluitingsovereenkomst, belemmeringen van de afname door Klant door het niet of niet goed functioneren van de aansluiting van Klant en/of van buitengewone klimatologische omstandigheden, staking, e.d. Er is geen sprake van overmacht in hoofde van de Klant in geval van een staking of lock-out.

3. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan drie maanden, hebben de beide Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat de Partijen elkaar hiervoor een schadevergoeding zijn verschuldigd.

ARTIKEL 11 VROEGTIJDIGE BEËINDIGING

1. Partijen kunnen de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, in geval van: (i) staking van betaling of verklaring van in staat van faillissement van de andere Partij; (ii) een structurele tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door de andere Partij.

2. Bovendien kan de Leverancier de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, ontbinden in geval van: (i) ontbinding of beëindiging van de noodzakelijke aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder; (ii) bij uitvoering van een switch van de in de Overeenkomst vermeld(e) Afnamepunt(en) naar een andere leverancier; (iii) niet-betaling gedurende minstens dertig dagen na de schriftelijke ingebrekestelling door de Leverancier; (iv) het niet voldoen van de gevraagde waarborgen door de Klant.

3. In geval van vroegtijdige beëindiging door de Leverancier op de gronden vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan de Leverancier. De Leverancier bepaalt de hoogte van deze schadevergoeding rekening houdend met de waarde van het minimum resterende Contractueel Jaarvolume of geschatte verbruik. Indien geen Contractueel Jaarvolume was overeengekomen, wordt het resterende volume geschat op basis van het laatste jaarverbruik. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde Prijs van de voorbije 12 maanden. Verbrekingen voor het einde van het eerste contractjaar worden echter berekend op basis van de gemiddelde Belpex notering van de voorbije 12 maanden te vermeerderen met de toeslag vermeld in de Overeenkomst.

4. Wanneer de Klant de Overeenkomst vroegtijdig beëindigt, moet hij aan de Leverancier een verbrekingsvergoeding betalen van ten minste 500 euro voor administratieve kosten, tenzij de Leverancier hogere administratieve kosten aantoont, vermeerderd met de waarde van 3 maanden contractueel of geschat verbruik voor elk niet volledig uitgevoerd contractjaar. De verbrekingsvergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde Prijs van de voorbije 12 maanden. Verbrekingsvergoedingen voor het einde van het eerste contractjaar worden echter berekend op basis van de gemiddelde Belpex notering van de voorbije 12 maanden te vermeerderen met de toeslag vermeld in de Overeenkomst. Indien de schade voor de Leverancier deze verbrekingsvergoeding zou overstijgen, dan heeft de Leverancier het recht om dit te bewijzen en de Klant aansprakelijk te stellen voor alle geleden schade.

5. Een KMO kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen, mits hij een opzegtermijn van 1 maand in acht neemt. De KMO is hiervoor geen verbrekingsvergoeding verschuldigd aan de Leverancier.

6. De vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst leidt tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog door de Klant verschuldigde bedragen, inclusief eventuele schadevergoedingen en verbrekingsvergoedingen zoals bepaald in het eerste t.e.m. vijfde lid van dit artikel.

7. De Leverancier kan de Overeenkomst vroegtijdig en kosteloos beëindigen bij een intrekking van de leveringsvergunning door de regulator en/of de beëindiging van het toegangscontract door de netbeheerder waarbij de Leverancier een opzegtermijn van 1 maand in acht neemt. De Leverancier brengt in dit geval de Klant per aangetekende brief op de hoogte van de opzegging.

8. Indien aan de Overeenkomst een einde komt, behalve in de situatie zoals bepaald in het zevende lid van dit artikel, heeft de Leverancier het recht om het (de) Afnamepunt(en) te laten afsluiten en de bijhorende kosten door te rekenen aan de Klant.

9. Indien de Netbeheerder de Leverancier op de hoogte brengt dat de Klant voor zijn Afnamepunt(en) – en indienvan toepassing, injectiepunten - een contract heeft gesloten met een andere leverancier, geldt dit als een opzegging of een vroegtijdige beëindiging door de Klant in de zin van dit artikel. Als de Klant de Overeenkomst wil beëindigen zonder dat hij een contract met een andere leverancier heeft gesloten, moet hij de Leverancier hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen.

ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN HET WETTELIJK KADER

1. Elke wijziging van het wettelijk kader die zich voordoet na de ondertekening van de Overeenkomst en van die aard is dat er een belangrijk onevenwicht wordt veroorzaakt tussen de verbintenissen die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst, geeft elke Partij het recht om een heronderhandeling van de Overeenkomst aan te vragen om het oorspronkelijke evenwicht te herstellen en de Overeenkomst, voor zover noodzakelijk, aan te passen. Is de voortzetting van de Overeenkomst niet meer mogelijk, dan zullen de Partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Onder wijziging van het wettelijk kader wordt verstaan de goedkeuring, wijziging of opheffing van een Europese verordening, federale of regionale verordening, wet, decreet, ordonnantie of uitvoeringsbesluit of regulering van de energiemarkt, of de geldende interpretatie daarvan. Een belangrijk onevenwicht tussen de verbintenissen van de Partijen in de zin van dit artikel treedt onder andere op wanneer deze wijziging aanleiding zou geven tot een onevenwicht met een impact van meer dan 5% van de prijs van de groene stroom- en/of warmtekrachtcertificaten of van de Garanties van Oorsprong, indien de prijs voor de certificaten of Garanties van Oorsprong zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

2. Een wijziging van het wettelijk kader waarvoor dit artikel kan worden ingeroepen, ontslaat geen enkele Partij van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

ARTIKEL 13 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De Leverancier is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. De Leverancier verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en voor de doeleinden en rechtsgronden zoals beschreven in ons Privacy beleid. Door in te stemmen met de Overeenkomst, bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van ons Privacybeleid en akkoord te gaan met de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. Het Privacybeleid kan u terugvinden op de website van de Leverancier.

ARTIKEL 14 WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met de Leverancier tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van de Leverancier van toepassing.

2. De Leverancier kan deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf de eerste dag van publicatie op de website van de Leverancier.

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. De Leverancier deelt de wijziging schriftelijk of via email communicatie mee aan de Klant. Als de Klant niet akkoord gaat met een wijziging en deze wijziging niet voortvloeit uit dwingende wetgeving, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen. De Klant moet deze opzegging schriftelijk meedelen aan de Leverancier binnen 30 kalenderdagen nadat hij de kennisgeving van de Leverancier heeft ontvangen. De Klant moet daarbij een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht nemen, tenzij de Leverancier instemt met een kortere opzegtermijn. Gedurende de opzegtermijn, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN

1. De Leverancier mag zijn rechten en plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij. De Klant verleent hiertoe bij voorbaat zijn instemming.

2. De Klant stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van de Leverancier wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien de Leverancier (een deel van) zijn onderneming overdraagt aan een derde partij of indien de Overeenkomst wordt overgedragen aan een derde partij. Indien de rechtsvorm van de Klant wordt omgezet in een andere of indien de Klant zijn onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon, zal hij dit onmiddellijk aan de Leverancier melden. De Leverancier kan de Overeenkomst desgevallend opzeggen binnen een termijn van 10 werkdagen na kennisname ervan.

3. De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een bepaling of een onderdeel ervan. In dat geval onderhandelen de partijen om de ongeldige (onderdelen van) een bepaling te vervangen door een bepaling die de inhoud ervan zo goed mogelijk benadert en die aansluit bij de bedoeling van de partijen en de rest van de Overeenkomst.

4. Het niet aandringen op de naleving van één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst door een Partij mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of een beperking van de rechten van deze Partij.

5. De Leverancier en de Klant erkennen de vertrouwelijkheid van deze Overeenkomst en alle informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen de Partijen. Zonder wederzijdse toestemming zullen zij de inhoud van deze Overeenkomst en de uitgewisselde informatie niet meedelen aan derden. Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op: gegevens die aan de Netbeheerder worden meegedeeld en gegevens die een Partij moet bekendmaken op grond van wetgeving of een dwingend verzoek van een bevoegde instantie. De Klant zal, indien hij vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden dat van enige informatie de vertrouwelijkheidsverplichting is geschonden, de Leverancier daarvan op de hoogte brengen, ongeacht of deze schending de eigen organisatie of door Klant ingeschakelde derden betreft.

6. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die tussen de Partijen zouden ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en alle bijlagen bij de Overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, tenzij de Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

7. Door de ondertekening van de Overeenkomst aanvaardt de Klant de volledige Algemene en Bijzondere Voorwaarden en erkent hij er vooraf kennis van te hebben genomen en af te zien van elk strijdig document. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang, behalve voor wat betreft de Bandbreedte, waarvoor artikel 7.10 van deze Algemene Voorwaarden primeert, voor de Garanties van Oorsprong, waarvoor artikel 7.5 primeert, en voor wat betreft de (stilzwijgende) verlenging van de Overeenkomst, waarvoor artikel 2.4 primeert. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij de Leverancier ter inzage en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, alsook te raadplegen op de website van de Leverancier.


(De vorige versie van de Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar voor consultatie.)

Algemene Voorwaarden aardgas professioneel BEE NV
De Algemene Voorwaarden zijn laatst aangepast op 3 oktober.

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De begrippen die niet in deze Overeenkomst worden uitgelegd, hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. In deze Overeenkomst gelden de volgende definities:

Afnamepunt: het fysieke punt waar het aardgas beschikbaar zal worden gesteld en zal worden geleverd. Elk Afnamepunt wordt bepaald in de Overeenkomst en vastgesteld met een uniek EAN nummer.

Afgeweken Jaarvolume: Het deel van het jaarvolume van alle Afnamepunten in de Overeenkomst dat buiten de Bandbreedte valt. Dit is het deel van het jaarvolume dat het maximale percentage onder het Contractueel Jaarvolume onderschrijdt of het maximale percentage boven het Contractueel Jaarvolume overschrijdt.

Algemene Voorwaarden: deze begrippen en voorwaarden, die samen met de Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijlage(n) bij de Algemene en Bijzondere Bandbreedte: het maximaal percentage onder het Contractueel Jaarvolume en het maximaal percentage boven het Contractueel Jaarvolume.

Contractueel Jaarvolume: het jaarvolume aardgas dat de Leverancier volgens de Overeenkomst levert aan de Klant.

Dag: de periode van 24 uur van 06.00 uur CET tot 06.00 uur CET van de volgende dag.

Jaar: een periode van 12 opeenvolgende maanden.

Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen die een leveringsovereenkomst van aardgas aangaan of wensen aan te gaan met Belgian Eco Energy die optreedt als Leverancier zoals bepaald in de Overeenkomst.

KMO: elke Klant die voor het geheel van zijn Afnamepunten een jaarlijks verbruik heeft van minder dan 100 MWh aardgas.

Leverancier: Belgian Eco Energy NV, met maatschappelijke zetel te Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0829.482.335 of elke hiermee verbonden onderneming.

Levering: de beschikbaarstelling van aardgas op het Afnamepunt.

Maand: de periode van 06.00 uur CET op de eerste dag van elke kalendermaand tot 06.00 uur CET op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.

Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling van de aardgasafname door de Klant op het Afnamepunt.

NACE-code: de code in de zin van de Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen die aan de Klant is toegekend en die betrekking heeft op de hoofdactiviteit van de Klant en verbonden is aan de RSZ-gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Net: de in België gelegen distributienetwerken voor aardgas en het transportnetwerk.

Netbeheerder: de beheerder van het nationale, regionale of lokale net voor de distributie of het transport van aardgas.

Overeenkomst: de gehele geschreven overeenkomst gesloten tussen de Partijen aangaande de levering van aardgas zijnde de Bijzondere Voorwaarden en diens bijlage(n), en de Algemene Voorwaarden, en eventueel de bijlage(n) van deze Algemene Voorwaarden.

Partij/Partijen: de Klant of de Leverancier, of beiden, afhankelijk van de context. Samen worden deze de Partijen genoemd.

Prijs: de aardgasprijs voor de Levering die in de Overeenkomst wordt bepaald.

Site(s): de Site(s) die wordt beleverd via het/de in de Overeenkomst aangegeven Afnamepunt(en), in Bijlage 1 bij de Bijzondere Voorwaarden..

Technisch Reglement: één of alle technische reglementen aangaande (toegang tot) het transportnet en/of de distributienetwerken voor aardgas in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de in de Overeenkomst genoemde datum van inwerkingtreding, tenzij de datum van de aanvang van de feitelijke levering later is.

2. De Klant moet alle bestaande overeenkomsten inzake de levering van aardgas met betrekking tot het/de in de Overeenkomst genoemde Afnamepunt(en) rechtsgeldig beëindigen vanaf de datum en het uur waarop deze Overeenkomst in werking treedt. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van contractbreuk ten opzichte van de vroegere leverancier van de Klant. De Klant vrijwaart de Leverancier hiervoor.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle door de Leverancier gevraagde gegevens die nodig zijn voor de Levering (dit zijn minstens het vestigingsadres, de hoeveelheid benodigde aardgas, maximale uur capaciteit, EAN-code(s) van het/de Afnamepunt(en)), evenals eventuele wijzigingen van deze gegevens, correct en tijdig worden bezorgd aan de Leverancier. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het niet correct en/of tijdig bezorgen van deze gegevens of gegevenswijzigingen .

4. Voor het einde van de overeengekomen contractduur, kan de Leverancier een nieuw contractvoorstel aan de Klant bezorgen. Als de Klant hier niet op ingaat binnen de 14 dagen, of ook niet tijdig een leveringsovereenkomst heeft gesloten met een andere leverancier, heeft de Leverancier de keuze om de Netbeheerder in te lichten dat de Overeenkomst beëindigt, of om de Klant te blijven beleveren aan de voorwaarden van het nieuwe contractvoorstel, en dit voor de duur die de Leverancier bepaalt. Als de klant niet akkoord gaat met het nieuw contractvoorstel, kan de Leverancier de Netbeheerder inlichten dat de Overeenkomst beëindigt of kan een nieuwe Overeenkomst worden onderhandeld met de Klant.

Als de Leverancier geen nieuw contractvoorstel heeft bezorgd aan de Klant voor het einde van de overeengekomen contractduur, dan wordt de Overeenkomst met dezelfde voorwaarden verlengd voor één jaar. Zowel de Klant als de Leverancier kunnen de verlengde Overeenkomst opzeggen, mits een opzegtermijn van één maand in acht genomen wordt (behalve indien de Overeenkomst met minder dan één maand werd verlengd, dan bedraagt de opzegtermijn één week). Indien de Netbeheerder de Leverancier ervan op de hoogte brengt dat de Klant voor zijn Afnamepunt(en) een contract heeft gesloten met een andere leverancier, gedurende de verlengde Overeenkomst, dan geldt dit als een opzegging.

Als de Klant de verlengde Overeenkomst wilt beëindigen zonder dat hij een contract met een andere leverancier heeft gesloten, moet hij de Leverancier hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen, minstens 1 maand voor het einde van de contractduur.

ARTIKEL 3 LEVERING, VERBRUIK EN CAPACITEIT VAN AARDGAS

1. De Overeenkomst bepaalt de Levering van aardgas en de daaraan verbonden diensten die de Klant bij Leverancier geniet.

2. De Levering start van zodra de Leverancier door de Netbeheerder als leverancier voor het Afnamepunt in het aansluitingsregister of toegangsregister werd geregistreerd en ten vroegste bij de startdatum zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

3. De Klant meldt de maximaal te onderschrijven uur capaciteit (MTSR) voor de komende contractperiode aan de Leverancier ten behoeve van Netbeheerder. Indien de Klant geen opgave meldt aan de Leverancier, bepaalt de Leverancier de maximaal te onderschrijven uur capaciteit. De hieruit voortvloeiende capaciteitskosten zijn voor rekening van de Klant.

4. Bij een significante wijziging van het Contractueel Jaarvolume, indien van toepassing, als gevolg van door de Klant zelf beïnvloedbare omstandigheden (uitbreiding van productiecapaciteit, of andere), verbindt de Klant zich om in gezamenlijk overleg met de Leverancier na te gaan of de Leverancier voor de resterende contractperiode een andere hoeveelheid aardgas aan de Klant kan leveren. Onder “significante wijziging” wordt verstaan: een afwijking van meer dan 10% van het Contractueel Jaarvolume. De Leverancier behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (inclusief prijs en te leveren volume) voor de resterende contractperiode te herzien als gevolg van de gemelde significante wijziging. Indien de Klant een significante wijziging niet meldt, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Overeenkomst (inclusief prijs, volume, boetes en extra kosten en schades) zowel met terugwerkende kracht als voor de resterende contractperiode te herzien.

ARTIKEL 4 AANSLUITING/DISTRIBUTIE EN INSTALLATIE

1. De Klant moet tijdens de Overeenkomst (een) geldige aansluitingsovereenkomst(en) voor zijn Afnamepunt(en) hebben met de Netbeheerder. Indien de Leverancier dit vraagt, zal de Klant een bewijs van deze aansluitingsovereenkomst(en) voorleggen. De Klant staat ervoor in dat deze aansluitingsovereenkomst(en) geheel van kracht is/zijn zolang de Overeenkomst van kracht is. De Klant draagt steeds het risico voor de aansluiting en de distributie.

2. De Klant zorgt ervoor dat zijn installatie aan geldende voorschriften voldoet. De Klant zorgt er ook voor dat zijn installatie aangesloten is op het Net.

3. Gedurende de periodes van onderbreking of gedeeltelijke beperking van de aansluiting of distributie van aardgas onder de aansluitingsovereenkomst tussen Netbeheerder en de Klant, is de Leverancier vrijgesteld van zijn leveringsplicht. De overige onderdelen van de Overeenkomst blijven van kracht.

ARTIKEL 5 MEETINRICHTING, METINGEN EN MEETGEGEVENS

1. De Klant zorgt ervoor dat de Meetinrichting voldoet aan de voorwaarden van de Technische Reglementen en andere voorwaarden die door de Netbeheerder worden gesteld.

2. De Netbeheerder bezorgt, conform het bepaalde in het Technische Reglement Distributie Aardgas, aan de Leverancier de meetgegevens van het (de) Afnamepunt(en). In het geval dat Klant een wijziging aanbrengt aan zijn Meetinrichting die een impact heeft op de door de Klant aan de Leverancier te betalen vergoeding, behoudt de Leverancier zich het recht voor de toepasselijke prijsvoorwaarden te herzien. De Leverancier stelt de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

3. De Meetinrichting bij het Afnamepunt bepaalt de hoeveelheid geleverde aardgas.

4. De Meetinrichting kan in geval van twijfel over de juistheid van de meetgegevens worden onderzocht op vraag van de Klant of de Leverancier. Daarbij zijn de kosten van dit onderzoek voor de rekening van de Partij die om het onderzoek heeft verzocht. De Leverancier behoudt zich ten allen tijde het recht voor om voorlopige facturen op te maken volgend op de verbruiksperiode gebaseerd op de best mogelijke schatting van het verbruik indien de nodige meetgegevens van de Klant niet beschikbaar zijn.

5. Als het onderzoek aantoont dat er een fout is in de meting, zal de Leverancier de omvang van de daadwerkelijke levering vaststellen en zal er een herberekening plaatsvinden voor de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, met een maximumperiode van 2 jaar. Als de omvang van de levering niet juist kan worden vastgesteld door toedoen van de Klant of als het aannemelijk is dat de Klant zelf de onjuistheid van de meting had kunnen constateren, zal er echter een volledige herberekening plaatsvinden. Als het onmogelijk blijkt te zijn om de juiste omvang van de Levering correct te berekenen, is de Leverancier gerechtigd de omvang van de Levering voor deze periode te schatten.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De Klant geeft aan de Leverancier de machtigingen die hij nodig heeft om deze Overeenkomst uit te oefenen. De Leverancier krijgt bijgevolg de toestemming om historische verbruiksgegevens van het (de) Afnamepunt(en) op te vragen bij de Netbeheerder.

2. De Klant bezorgt de Leverancier de benodigde informatie omtrent geplande en ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering die de omvang van het verbruik van aardgas door de Klant kunnen beïnvloeden. Geplande afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn minstens afwijkingen door onderhoud en significante afwijkingen in de productie. Ongeplande afwijkingen zijn alle andere afwijkingen in de bedrijfsvoering, zoals afwijkingen als gevolg van storingen en calamiteiten. De Klant meldt geplande afwijkingen minstens 10 werkdagen op voorhand en ongeplande afwijkingen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uur nadat de afwijking zich heeft voorgedaan, aan de Leverancier. De Klant vermeldt daarbij de oorzaak, de duur en de invloed van de afwijking op zijn aardgasverbruik.

3. Als de Klant de informatie vermeld in het tweede en derde lid van dit artikel niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist aan de Leverancier bezorgt, heeft de Leverancier het recht om de (onbalans) kosten die voortvloeien uit de niet-naleving van de informatieplicht door de Klant, aan te rekenen aan de Klant. Deze kosten worden bepaald op basis van nacalculatie.

4. Wanneer de NACE-code van de Klant wijzigt, meldt hij dit schriftelijk aan de Leverancier binnen 10 werkdagen na de wijziging. De Leverancier is niet aansprakelijk voor laattijdige meldingen die tot gevolg hebben dat wettelijke verminderingen van het aantal in te dienen groene stroom- of warmtekrachtcertificaten, toeslagen en taksen op basis van de NACE-code niet of foutief worden toegekend door de bevoegde overheid of regulator.

ARTIKEL 7 PRIJS EN BETALING

1. De Klant betaalt aan de Leverancier de Prijs voor de hoeveelheid geleverde aardgas (berekend op basis van de technische en verbruiksgegevens medegedeeld door de Netbeheerder aan de Leverancier), zoals bepaald in de Overeenkomst.

2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in deze Prijs niet inbegrepen: de overige verschuldigde kosten in verband met de Levering en de uitvoering van de Overeenkomst die door een overheid, een regulator of de Netbeheerder worden opgelegd, zoals de transport- en distributienettarieven, capaciteitsoverschrijdingen, netverliezen, kosten verbonden aan de openbare dienstverplichtingen, alsook enige andere belastingen, toeslagen, bijdragen, heffingen, kosten, lasten en belastingen op toegevoegde waarde. De Leverancier rekent deze kosten door aan de Klant. De Leverancier is niet verplicht om wijzigingen aan deze kosten voorafgaand mee te delen aan de Klant.

3. Indien de Klant overeenkomstig de geldende regelgeving kan genieten van de degressiviteit van de federale bijdrage ten gevolge van de werking en toepassing van een auditconvenant of een sectorakkoord, moet de Klant het schriftelijk bewijs van toetreding hiertoe aan de Leverancier bezorgen. De degressiviteit gaat in vanaf de maand na het leveren van dergelijk bewijs door de Klant.

4. De Leverancier rekent de door de Klant verschuldigde bedragen maandelijks aan via een factuur, op basis van de verstrekte meetgegevens. De Leverancier heeft het recht om de Klant voorlopige afrekeningen te sturen als de nodige meetgegevens en/of netkosten te laat worden aangeleverd. De Leverancier heeft het recht om de Klant voorschotten te sturen als hij dit nodig acht. Nadien worden de voorlopige afrekeningen en/of voorschotten met de definitieve afrekening verrekend.

5. Bij jaarlijkse meteropname is de Klant voorschotten verschuldigd op basis van de geschatte levering over het lopende tijdvak en dus de geschatte betaling. De voorschotten worden bepaald op basis van een voorspelling van het energieverbruik van de Klant tot aan de volgende meteropname, en de geldende energietarieven. Als de Klant nog niet eerder aardgas heeft afgenomen van de Leverancier, wordt hiervoor het standaard jaarverbruik gebruikt, of een andere schatting die de Netbeheerder geeft. Vervolgens berekent de Leverancier het voorschotbedrag door de voorspelde totale prijs tot aan de eerstvolgende meteropname te delen door het aantal voorschotperioden tot aan deze meteropname. De afrekening vindt minstens eenmaal per jaar plaats. De Klant kan vragen om de voorschotten te wijzigen. De Leverancier gaat hierop in indien de vraag redelijk is gezien de geldende marktomstandigheden en voorspelde verbruiken, en kan de Klant vragen zulke vragen te verantwoorden. De Leverancier bezorgt de Klant jaarlijks een eindafrekening, tenzij hij de nodige gegevens niet of niet tijdig heeft ontvangen.

6. De betalingstermijn bedraagt vijftien dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen zoals bepaald in de Overeenkomst. De Klant wordt geacht de facturen te hebben aanvaard bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de tien dagen na factuurdatum. De Leverancier verzendt de facturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren van de Klant tegen de factuur heffen zijn betalingsverplichting niet op. De Klant mag de door hem te betalen bedragen niet verrekenen met enig bedrag dat de Leverancier aan hem is verschuldigd.

7.De Leverancier mag van de Klant een bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling van facturen eisen, indien en op het moment dat de Leverancier dit redelijk/ nodig acht. Deze zekerheid mag evenwel niet hoger zijn dan het totale geschatte factuurbedrag over een verbruiksperiode van drie maanden. De Leverancier betaalt de zekerheid onmiddellijk terug van zodra hij van oordeel is dat een zekerheidstelling niet meer nodig is. De Leverancier mag de zekerheid verrekenen met eventuele bedragen die de Klant hem nog verschuldigd is en het saldo terugbetalen aan de Klant.

8. Indien in de Overeenkomst ‘Bandbreedte’ van toepassing is, dan verbindt de Klant zich ertoe om de afwijking tussen het werkelijke verbruik en het contractueel verbruik op jaarbasis te beperken tot maximaal het percentage van de ‘Bandbreedte’ beschreven in de Overeenkomst. Indien de Leverancier, aan de hand van de meetgegevens van de Netbeheerder, vaststelt dat de werkelijke levering de grens van de Bandbreedte zal overschrijden of onderschrijden, dan moet de Klant aan de Leverancier een vergoeding betalen voor Afgeweken Jaarvolume. Bij overschrijding is de vergoeding de waarde van het Afgeweken Jaarvolume berekend op basis van de gerealiseerde gewogen gemiddelde Prijs, vermeerderd met 30%. Bij onderschrijding is de vergoeding de waarde van het Afgeweken Jaarvolume berekend op basis van de gerealiseerde gewogen gemiddelde Prijs, verminderd met 30%.

ARTIKEL 8 WANBETALING

1. Indien de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald of indien een opdracht tot domiciliëring door zijn financiële instelling wordt geweigerd, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag verhoogd met een nalatigheidsinterest van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaand factuurbedrag. Dit sluit in geen enkel geval het recht uit van de Leverancier op vergoeding van alle kosten voortvloeiende uit de niet-betaling, zoals aanmaningskosten (zijnde 10 Euro voor een eerste aanmaning en 25 Euro voor een tweede aanmaning), kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, bijkomende dossierkosten, incassokosten en/of gemaakte advocatenkosten. Dit geldt ook voor de verrichtingen die de Netbeheerder voor de Klant realiseert en aanrekent aan de Leverancier. Wanneer de Leverancier aan de Klant een afbetalingsplan voorstelt zal een administratieve kost voor het opstellen van het afbetalingsplan worden aangerekend van 25 Euro De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

2. De laattijdige betaling van een factuur leidt ertoe dat alle andere facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar worden, ook al had de Leverancier hiervoor een betalingstermijn toegestaan.
3. Wanneer de Klant in de loop van een periode van 12 maanden twee maal te laat heeft betaald, heeft de Leverancier het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, of om aan de Klant een bijzondere bankwaarborg of de storting van een waarborgsom te vragen die gelijk is aan de waarde van drie maanden geschat verbruik.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
1. De Leverancier is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege de Leverancier of zijn aangestelde en lasthebbers, ten opzichte van de Klant.
2. De Leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van immateriële of indirecte schade, gevolg- en/of bedrijfsschade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- of inkomstenderving, imagoschade, verlies van cliënteel, productie of gegevens. De Klant zal de Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, die verband houden met de verplichtingen van de Leverancier onder de Overeenkomst. De Leverancier is niet aansprakelijk wanneer een onderbreking, beperking of gebrek in de levering van aardgas het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van (i) een installatie of aansluiting van Klant en/of van (ii) het net en/of enige andere technische voorschakel in de aardgasvoorziening en/of van (iii) het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder. De Klant zal de Leverancier vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle schade en kosten als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4.1 en 4.2 of enig onrechtmatig handelen door de Klant jegens de Netbeheerder.

3. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door enige tekortkoming in hoofde van de Netbeheerder.

4. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in ieder geval beperkt tot het totaalbedrag dat de Leverancier heeft gefactureerd aan en heeft ontvangen van de Klant tijdens het contractjaar waarin het schade verwekkend feit plaatsvond, met een maximum bedrag van € 50.000 per schadegeval. De Klant moet elke aanspraak op schadevergoeding schriftelijk meedelen aan de Leverancier binnen de 30 kalenderdagen nadat het schade verwekkende feit zich heeft voorgedaan dan wel nadat hij de schade redelijkerwijze kon vaststellen, op straffe van verval van zijn eis tot schadevergoeding.

5. Als de Overeenkomst met meer dan één Klant wordt gesloten, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar verbonden ten opzichte van de Leverancier, tenzij anders overeengekomen.

6. De Klant moet zich onthouden van iedere handeling of nalatigheid die de Leverancier belemmert of verhindert zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan wel schade toebrengt aan personen of zaken. De Klant zal eenzelfde verplichting opleggen aan zijn werknemers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. Indien een Partij als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, zal deze Partij de andere Partij onmiddellijk van deze verhindering in kennis stellen. Hij zal de andere Partij ook op de hoogte houden over alle ontwikkelingen in verband met de overmacht. De verplichtingen waaraan de Partij die getroffen is door overmacht niet kan voldoen, worden opgeschort gedurende de overmachtssituatie. De Klant is niet ontslagen van zijn afnameplicht in geval van overmacht van de Leverancier, voor zover dit nog technisch mogelijk is.

2. Overmacht is iedere gebeurtenis waar een Partij redelijkerwijze geen controle over heeft en die de uitvoering van verplichtingen van die Partij onder de Overeenkomst onmogelijk maakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen in transport, de transmissie en de distributie, uitval of niet functioneren van systemen van de Netbeheerder, tekortkoming van de Netbeheerder, ontbreken van een aansluitingsovereenkomst, belemmeringen van de afname door Klant door het niet of niet goed functioneren van de aansluiting van Klant en/of van buitengewone klimatologische omstandigheden, staking, e.d. Er is geen sprake van overmacht in hoofde van de Klant in geval van een staking of lock-out.

3. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan drie maanden, hebben de beide Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat de Partijen elkaar hiervoor een schadevergoeding zijn verschuldigd.

ARTIKEL 11 VROEGTIJDIGE BEËINDIGING

1. Partijen kunnen de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, in geval van: (i) staking van betaling of verklaring van in staat van faillissement van de andere Partij; (ii) een structurele tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door de andere Partij.

2. Bovendien kan de Leverancier de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, ontbinden in geval van: (i) ontbinding of beëindiging van de noodzakelijke aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder; (ii) bij uitvoering van een switch van de in de Overeenkomst vermeld(e) Afnamepunt(en) naar een andere leverancier; (iii) niet-betaling gedurende minstens dertig dagen na de schriftelijke ingebrekestelling door de Leverancier; (iv) het niet voldoen van de gevraagde waarborgen door de Klant.

3. In geval van vroegtijdige beëindiging door de Leverancier op de gronden vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan de Leverancier. De Leverancier bepaalt de hoogte van deze schadevergoeding rekening houdend met de waarde van het minimum resterende Contractueel Jaarvolume of geschatte verbruik. Indien geen Contractueel Jaarvolume was overeengekomen, wordt het resterende volume geschat op basis van het laatste jaarverbruik. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde Prijs van de voorbije 12 maanden. Verbrekingen voor het einde van het eerste contractjaar worden echter berekend op basis van de gemiddelde European Gas Spot Index (ESGI) van de voorbije 12 maanden te vermeerderen met de toeslag vermeld in de Overeenkomst.

4. Wanneer de Klant de Overeenkomst vroegtijdig beëindigt, moet hij aan de Leverancier een verbrekingsvergoeding betalen van ten minste 500 euro voor administratieve kosten, tenzij de Leverancier hogere administratieve kosten aantoont, vermeerderd met de waarde van 3 maanden contractueel of geschat verbruik voor elk niet volledig uitgevoerd contractjaar. De verbrekingsvergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde Prijs van de voorbije 12 maanden. Verbrekingsvergoedingen voor het einde van het eerste contractjaar worden echter berekend op basis van de gemiddelde European Gas Spot Index (ESGI) van de voorbije 12 maanden te vermeerderen met de toeslag vermeld in de Overeenkomst. Indien de schade voor de Leverancier deze verbrekingsvergoeding zou overstijgen, dan heeft de Leverancier het recht om dit te bewijzen en de Klant aansprakelijk te stellen voor alle geleden schade.

5. Een KMO kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen, mits hij een opzegtermijn van 1 maand in acht neemt. De KMO is hiervoor geen verbrekingsvergoeding verschuldigd aan de Leverancier.

6. De vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst leidt tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog door de Klant verschuldigde bedragen, inclusief eventuele schadevergoedingen en verbrekingsvergoedingen zoals bepaald in het eerste t.e.m. vijfde lid van dit artikel.

7. De Leverancier kan de Overeenkomst vroegtijdig en kosteloos beëindigen bij een intrekking van de leveringsvergunning door de regulator en/of de beëindiging van het toegangscontract door de netbeheerder waarbij de Leverancier een opzegtermijn van 1 maand in acht neemt. De Leverancier brengt in dit geval de Klant per aangetekende brief op de hoogte van de opzegging.

8. Indien aan de Overeenkomst een einde komt, behalve in de situatie zoals bepaald in het zevende lid van dit artikel, heeft de Leverancier het recht om het (de) Afnamepunt(en) te laten afsluiten en de bijhorende kosten door te rekenen aan de Klant.

9. Indien de Netbeheerder de Leverancier op de hoogte brengt dat de Klant voor zijn Afnamepunt(en) een contract heeft gesloten met een andere leverancier, geldt dit als een opzegging of een vroegtijdige beëindiging door de Klant in de zin van dit artikel. Als de Klant de Overeenkomst wil beëindigen zonder dat hij een contract met een andere leverancier heeft gesloten, moet hij de Leverancier hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen.

ARTIKEL 12 WIJZIGINGEN VAN HET WETTELIJK KADER

1. Elke wijziging van het wettelijk kader die zich voordoet na de ondertekening van de Overeenkomst en van die aard is dat er een belangrijk onevenwicht wordt veroorzaakt tussen de verbintenissen die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst, geeft elke Partij het recht om een heronderhandeling van de Overeenkomst aan te vragen om het oorspronkelijke evenwicht te herstellen en de Overeenkomst, voor zover noodzakelijk, aan te passen. Is de voortzetting van de Overeenkomst niet meer mogelijk, dan zullen de Partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Onder wijziging van het wettelijk kader wordt verstaan de goedkeuring, wijziging of opheffing van een Europese verordening, federale of regionale verordening, wet, decreet, ordonnantie of uitvoeringsbesluit of regulering van de energiemarkt, of de geldende interpretatie daarvan.

2. Een wijziging van het wettelijk kader waarvoor dit artikel kan worden ingeroepen, ontslaat geen enkele Partij van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

ARTIKEL 13 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De Leverancier is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. De Leverancier verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en voor de doeleinden en rechtsgronden zoals beschreven in ons Privacy beleid. Door in te stemmen met de Overeenkomst, bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van ons Privacybeleid en akkoord te gaan met de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. Het Privacybeleid kan u terugvinden op de website van de Leverancier.

ARTIKEL 14 WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met de Leverancier tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van de Leverancier van toepassing.

2. De Leverancier kan deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf de eerste dag van publicatie op de website van de Leverancier.

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. De Leverancier deelt de wijziging schriftelijk of via email communicatie mee aan de Klant. Als de Klant niet akkoord gaat met een wijziging en deze wijziging niet voortvloeit uit dwingende wetgeving, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen. De Klant moet deze opzegging schriftelijk meedelen aan de Leverancier binnen 30 kalenderdagen nadat hij de kennisgeving van de Leverancier heeft ontvangen. De Klant moet daarbij een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht nemen, tenzij de Leverancier instemt met een kortere opzegtermijn. Gedurende de opzegtermijn, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN

1. De Leverancier mag zijn rechten en plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij. De Klant verleent hiertoe bij voorbaat zijn instemming.

2. De Klant stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van de Leverancier wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien de Leverancier (een deel van) zijn onderneming overdraagt aan een derde partij of indien de Overeenkomst wordt overgedragen aan een derde partij. Indien de rechtsvorm van de Klant wordt omgezet in een andere of indien de Klant zijn onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon, zal hij dit onmiddellijk aan de Leverancier melden. De Leverancier kan de Overeenkomst desgevallend opzeggen binnen een termijn van 10 werkdagen na kennisname ervan.

3. De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een bepaling of een onderdeel ervan. In dat geval onderhandelen de partijen om de ongeldige (onderdelen van) een bepaling te vervangen door een bepaling die de inhoud ervan zo goed mogelijk benadert en die aansluit bij de bedoeling van de partijen en de rest van de Overeenkomst.

4. Het niet aandringen op de naleving van één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst door een Partij mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of een beperking van de rechten van deze Partij.

5. De Leverancier en de Klant erkennen de vertrouwelijkheid van deze Overeenkomst en alle informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen de Partijen. Zonder wederzijdse toestemming zullen zij de inhoud van deze Overeenkomst en de uitgewisselde informatie niet meedelen aan derden. Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op: gegevens die aan de Netbeheerder worden meegedeeld en gegevens die een Partij moet bekendmaken op grond van wetgeving of een dwingend verzoek van een bevoegde instantie. De Klant zal, indien hij vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden dat van enige informatie de vertrouwelijkheidsverplichting is geschonden, de Leverancier daarvan op de hoogte brengen, ongeacht of deze schending de eigen organisatie of door Klant ingeschakelde derden betreft.

6. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die tussen de Partijen zouden ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en alle bijlagen bij de Overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, tenzij de Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

7. Door de ondertekening van de Overeenkomst aanvaardt de Klant de volledige Algemene en Bijzondere Voorwaarden en erkent hij er vooraf kennis van te hebben genomen en af te zien van elk strijdig document. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang, behalve voor wat betreft de Bandbreedte, waarvoor artikel 7.8 van deze Algemene Voorwaarden primeert, en voor wat betreft de (stilzwijgende) verlenging van de Overeenkomst, waarvoor artikel 2.4 primeert. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij de Leverancier ter inzage en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, alsook te raadplegen op de website van de Leverancier.(De vorige versie van de Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar voor consultatie.)

Cookievoorkeuren instellen

De website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren.

Cookievoorkeuren instellen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om het meeste uit deze site te halen.