Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden elektriciteit professioneel BEE NV

De algemene voorwaarden elektriciteit professioneel BEE NV zijn aangepast vanaf 22/10/2020

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De begrippen die niet in deze Algemene Voorwaarden worden uitgelegd, hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Afnamepunt: de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar vermogen door de Klant vanuit het net wordt afgenomen en beschikbaar wordt gesteld met een uniek EAN nummer. De afnamepunten worden vermeld in de Overeenkomst.

Afgeweken Jaarvolume: Het deel van het jaarvolume van alle Afnamepunten in de Overeenkomst dat buiten de Bandbreedte valt. Dit is het deel van het jaarvolume dat het maximale percentage onder het Contractueel Jaarvolume onderschrijdt of het maximale percentage boven het Contractueel Jaarvolume overschrijdt.

Algemene Voorwaarden: deze begrippen en voorwaarden, die samen met de Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijlage(n) bij de Algemene en Bijzondere Voorwaarden de Overeenkomst uitmaken.

Contractueel Jaarvolume: het jaarvolume elektriciteit dat de Leverancier volgens de Overeenkomst levert aan de Klant.

Bandbreedte: het maximale percentage onder het Contractueel Jaarvolume en het maximale percentage boven het Contractueel Jaarvolume.

Dag: de periode van 24 uur van 00.00 uur CET tot 00.00 uur CET van de volgende dag.

Evenwichtsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor het evenwicht op kwartuurbasis voor het geheel van de aan hem toegewezen injecties en afnames van elektriciteit binnen de Belgische regelzone.

Injectie: de injectie van door de Klant geproduceerde elektriciteit op het net.

Injectiepunt: de fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar vermogen in het net kan worden geïnjecteerd. Indien de Overeenkomst Terugname omvat, worden de Injectiepunten vermeld in de Overeenkomst.

Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen die een overeenkomst voor Levering en/of Terugname aangaan of wensen aan te gaan met Belgian Eco Energy die optreedt als Leverancier zoals bepaald in de Overeenkomst.

KMO: elke Klant die voor het geheel van zijn Afnamepunten een jaarlijks verbruik heeft van minder dan 50 MWh elektriciteit voor contracten die vóór 1 september 2021 werden gesloten, gewijzigd of hernieuwd en van minder dan 100 MWh elektriciteit voor contracten die vanaf 1 september 2021 werden gesloten, gewijzigd of hernieuwd.

Leverancier: Belgian Eco Energy NV, met maatschappelijke zetel te Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

nummer 0829.482.335 of elke hiermee verbonden onderneming.

Levering: de beschikbaarstelling van elektriciteit op het Afnamepunt.

Jaar: een periode van 12 opeenvolgende maanden.

Maand: de periode van 00.00 uur CET op de eerste dag van elke kalendermaand tot 00.00 uur CET op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.

Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling van de elektriciteitsafname door de Klant op het Afnamepunt en, indien van toepassing, voor de meting en/of de telling van de Injectie.

NACE-code: de code in de zin van de Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen die aan de Klant is toegekend en die betrekking heeft op de hoofdactiviteit van de Klant en verbonden is aan de RSZ-gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Net: de in België gelegen distributienetwerken voor elektriciteit en het transmissienetwerk.

Netbeheerder: de beheerder van het nationale, regionale of lokale net voor de distributie of de transmissie van elektriciteit.

Overeenkomst: de gehele geschreven overeenkomst gesloten tussen de Partijen aangaande de levering van elektriciteit, zijnde de Bijzondere Voorwaarden en diens bijlage(n), en de Algemene Voorwaarden, en eventueel de bijlage(n) van deze Algemene Voorwaarden.

Partij/Partijen: de Klant of de Leverancier, of beiden, afhankelijk van de context. Samen worden deze de Partijen genoemd.

Prijs: de elektriciteitsprijs voor de Levering die in de Overeenkomst wordt bepaald.

Site(s): de Site(s) die wordt beleverd via het/de in de Overeenkomst aangegeven Afnamepunt(en), in Bijlage 1 bij de Bijzondere Voorwaarden.

Stille Uren / Normale Uren: respectievelijk de uren die de desbetreffende Netbeheerder van het Afnamepunt als stille uren beschouwt en de uren die de desbetreffende Netbeheerder van het Afnamepunt als normale uren beschouwt.

Totale Uren: indien de desbetreffende netbeheerder geen onderscheid maakt tussen stille uren en normale uren worden alle uren beschouwd als Totale uren.

Technisch Reglement: één of alle technische reglementen aangaande (de toegang tot) het transmissienet en/of de distributienetwerken voor elektriciteit in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Terugname: de transactie waarbij de Leverancier de door de Klant geproduceerde en op het net geïnjecteerde elektriciteit afneemt.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de in de Overeenkomst genoemde datum van inwerkingtreding, tenzij de datum van de aanvang van de feitelijke levering later is.

2. De Klant moet alle bestaande overeenkomsten voor de levering van elektriciteit met betrekking tot het/de in de Overeenkomst genoemde Afnamepunt(en) en/of Injectiepunten rechtsgeldig beëindigen vanaf de datum en het uur waarop deze Overeenkomst in werking treedt. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele contractbreuk ten opzichte van de vroegere leverancier van de Klant. De Klant vrijwaart de Leverancier hiervoor.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle door de Leverancier gevraagde gegevens die nodig zijn voor de Levering en/of Injectie (dit zijn minstens het vestigingsadres, de hoeveelheid benodigde elektriciteit, de EAN-code(s) van het/de Afnamepunt(en)), evenals eventuele wijzigingen van deze gegevens, correct en tijdig worden bezorgd aan de Leverancier. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het niet correct en/of tijdig bezorgen van deze gegevens of gegevenswijzigingen.

4. Enkele maanden voor het einde van de overeengekomen contractduur, kan de Leverancier een nieuw contractvoorstel aan de Klant bezorgen. Als de Klant hier niet op ingaat, maar ook niet tijdig een leveringsovereenkomst sluit met een andere leverancier, heeft de Leverancier de keuze om de Netbeheerder in te lichten dat de Overeenkomst beëindigd is, of om de Klant tijdelijk te blijven beleveren en indien van toepassing, elektriciteit af te nemen van de Klant, aan dezelfde voorwaarden die van toepassing waren voor het einde van de overeengekomen contractduur, en dit voor de duur die de Leverancier bepaalt. In dat laatste geval verwittigt de Leverancier de Klant over de verlenging van de Overeenkomst en de duur ervan. De Klant kan de verlengde Overeenkomst opzeggen, mits hij een opzegtermijn van één maand in acht neemt (behalve indien de Overeenkomst met minder dan één maand werd verlengd, dan bedraagt de opzegtermijn één week). Indien de Distributienetbeheerder de Leverancier ervan op de hoogte brengt dat de Klant voor zijn Afnamepunt(en) - en indien van toepassing injectiepunten - een contract heeft gesloten met een andere leverancier, geldt dit als een opzegging. Als de Klant de verlengde Overeenkomst wil beëindigen zonder dat hij een contract met een andere leverancier heeft gesloten, moet hij de Leverancier hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen.

ARTIKEL 3 LEVERING, VERMOGEN EN WIJZIGINGEN AAN HET VERMOGEN

1. De Overeenkomst regelt de Levering van elektriciteit en de daaraan verbonden diensten die de Klant bij de Leverancier geniet.

2. De Levering start van zodra de Leverancier door de Netbeheerder als leverancier voor het Afnamepunt in het aansluitingsregister of toegangsregister werd geregistreerd en ten vroegste bij de startdatum zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.

3. De Klant meldt het maximaal te onderschrijven vermogen voor de komende contractperiode aan de Leverancier ten behoeve van Netbeheerder. Indien de Klant geen opgave meldt aan Leverancier, bepaalt de Leverancier het maximaal te onderschrijven vermogen. De hieruit voortvloeiende vermogenskosten zijn voor rekening van de Klant.

4. Bij een significante wijziging van het Contractuele Jaarvolume, indien van toepassing, als gevolg van door de Klant zelf beïnvloedbare omstandigheden (uitbreiding van productiecapaciteit, of andere), verbindt de Klant zich om in gezamenlijk overleg met de Leverancier na te gaan of de Leverancier voor de resterende contractperiode een andere hoeveelheid elektriciteit aan de Klant kan leveren. Onder “significante wijziging” wordt verstaan: een afwijking van meer dan 10% van het Contractuele Jaarvolume. De Leverancier behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (inclusief prijs en te leveren volume) voor de resterende contractperiode te herzien als gevolg van de gemelde significante wijziging. Indien de Klant een significante wijziging niet meldt, behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Overeenkomst (inclusief prijs, volume, boetes en extra kosten en schades) zowel met terugwerkende kracht als voor de resterende contractperiode te herzien.

ARTIKEL 4 AANSLUITING/DISTRIBUTIE EN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1. De Klant moet tijdens de Overeenkomst (een) geldige aansluitingsovereenkomst(en) voor zijn Afnamepunt(en) hebben met de Netbeheerder. Indien Leverancier dit vraagt, zal Klant een bewijs van deze aansluitingsovereenkomst(en) voorleggen. De Klant staat ervoor in dat deze aansluitingsovereenkomst(en) geheel van kracht is/zijn zolang de Overeenkomst van kracht is. De Klant draagt steeds het risico voor de aansluiting van zijn installatie en de distributie.

2. De Klant zorgt ervoor dat zijn elektrische installatie aan de geldende voorschriften voldoet. De Klant zorgt er ook voor dat zijn installatie aangesloten is op het Net.

3. Gedurende de periodes van onderbreking of gedeeltelijke beperking van de aansluiting of distributie van elektriciteit onder de aansluitingsovereenkomst tussen Netbeheerder en de Klant, is de Leverancier vrijgesteld van zijn leveringsplicht. De overige onderdelen van de Overeenkomst blijven van kracht.

ARTIKEL 5 MEETINRICHTING, METINGEN EN MEETGEGEVENS

1. De Klant zorgt ervoor dat de Meetinrichting voldoet aan de voorwaarden van de Technische Reglementen en andere voorwaarden die door de Netbeheerder worden gesteld.

2. De Netbeheerder bezorgt, conform het bepaalde in het Technische Reglement Distributie Elektriciteit, aan de Leverancier de meetgegevens van het (de) Afnamepunt(en). In het geval dat de Klant een wijziging aanbrengt aan zijn Meetinrichting die een impact heeft op de door de Klant aan de Leverancier te betalen vergoeding, behoudt de Leverancier zich het recht voor de toepasselijke prijsvoorwaarden te herzien. De Leverancier stelt de Klant hier schriftelijk van op de hoogte.

3. De Meetinrichting bepaalt de hoeveelheid geleverde elektriciteit.

4. De Meetinrichting kan in geval van twijfel over de juistheid van de meetgegevens worden onderzocht op vraag van de Klant of de Leverancier. Daarbij zijn de kosten van dit onderzoek voor de rekening van de Partij die om het onderzoek heeft verzocht. De Leverancier behoudt zich ten allen tijde het recht voor om voorlopige facturen op te maken volgend op de verbruiksperiode gebaseerd op de best mogelijke schatting van het verbruik indien de nodige meetgegevens van de klant niet beschikbaar zijn.

5. Als het onderzoek aantoont dat er een fout is in de meting, zal de Leverancier de omvang van de daadwerkelijke levering vaststellen en zal er een herberekening plaatsvinden voor de periode dat de Meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, met een maximumperiode van 2 jaar. Als de omvang van de levering niet juist kan worden vastgesteld door toedoen van de Klant of als het aannemelijk is dat de Klant zelf de onjuistheid van de meting had kunnen constateren, zal er echter een volledige herberekening plaatsvinden. Als het onmogelijk blijkt te zijn om de juiste omvang van de Levering correct te berekenen, is de Leverancier gerechtigd de omvang van de Levering voor deze periode te schatten.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1. De Klant geeft aan de Leverancier de machtigingen die hij nodig heeft om deze Overeenkomst uit te oefenen. De Leverancier krijgt bijgevolg de toestemming om historische verbruiksgegevens van het (de) Afnamepunt(en) op te vragen bij de Netbeheerder.

2. De Klant verbindt zich ertoe de verplichtingen van de Evenwichtsverantwoordelijke voor de Aansluiting(en) zoals bepaald in de Overeenkomst over te dragen aan de Leverancier. Daarbij bezorgt de Klant aan de Leverancier de hiervoor benodigde informatie omtrent geplande en ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering die de omvang van het verbruik van elektriciteit door de Klant kunnen beïnvloeden. Geplande afwijkingen in de bedrijfsvoering zijn minstens afwijkingen door onderhoud en significante afwijkingen in de productie. Ongeplande afwijkingen zijn alle andere afwijkingen in de bedrijfsvoering, zoals afwijkingen als gevolg van storingen en calamiteiten. De Klant meldt geplande afwijkingen minstens 10 werkdagen op voorhand en ongeplande afwijkingen onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uur nadat de afwijking zich heeft voorgedaan, aan de Leverancier. De Klant vermeldt daarbij de oorzaak, de duur en de invloed van de afwijking op zijn elektriciteitsverbruik.

3. Als er op de Site elektriciteit wordt opgewekt en de Klant (een deel van) de opgewekte elektriciteit verbruikt, moet de Klant dit melden aan de Leverancier uiterlijk 5 werkdagen voor de productie-installatie in gebruik wordt genomen. De Klant bezorgt aan de Leverancier zo snel mogelijk meer informatie over de productie-installatie en de geschatte impact op zijn elektriciteitsverbruik wanneer de Leverancier hierom verzoekt.

4. Als de Klant de informatie vermeld in het tweede en derde lid van dit artikel niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist aan de Leverancier bezorgt, heeft de Leverancier het recht om de evenwichtsverantwoordelijkheid uit te oefenen op basis van de informatie waarover hij op dat moment beschikt en indien nodig, op basis van schattingen. De Leverancier heeft het recht om de onbalans(kost)en die voortvloeien uit de niet-naleving van de informatieplicht door de Klant, aan te rekenen aan de Klant. Deze kosten worden bepaald op basis van nacalculatie.

5. Wanneer de NACE-code van de Klant wijzigt, meldt hij dit schriftelijk aan de Leverancier binnen 10 werkdagen na de wijziging. De Leverancier is niet aansprakelijk voor laattijdige meldingen die tot gevolg hebben dat wettelijke verminderingen van het aantal in te dienen groenestroom- of warmtekrachtcertificaten, toeslagen en taksen op basis van de NACE-code niet of foutief worden toegekend door de bevoegde overheid of regulator

ARTIKEL 7 PRIJS EN BETALING

1. De Klant betaalt aan de Leverancier de Prijs voor de hoeveelheid geleverde elektriciteit (berekend op basis van de technische en verbruiksgegevens medegedeeld door de Netbeheerder aan de Leverancier), zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien bij variabele of vaste energieformules of op basis van spotproducten of afgeleiden daarvan, negatieve prijsnoteringen voorkomen, zullen deze worden gelijkgesteld aan 0 Euro per MWh voor elke individuele notering..

2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van de evenwichtsverantwoordelijkheid in deze Prijs inbegrepen. Kosten die het gevolg zijn van een niet-naleving van de informatieplicht door de Klant, kan de Leverancier echter aanrekenen aan de Klant, zoals bepaald in artikel 6.4.

3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in deze Prijs niet inbegrepen: de overige verschuldigde kosten in verband met de Levering en de uitvoering van de Overeenkomst die door een overheid, een regulator of de Netbeheerder worden opgelegd, zoals de transport- en distributienettarieven, capaciteitsoverschrijdingen, netverliezen, kosten verbonden aan de openbare dienstverplichtingen, alsook enige andere belastingen, toeslagen, bijdragen, heffingen, kosten, lasten en belastingen op toegevoegde waarde. De Leverancier rekent deze kosten door aan de Klant. De Leverancier is niet verplicht om wijzigingen aan deze kosten voorafgaand mee te delen aan de Klant.

4. In geval groene stroom- en/of warmtekrachtcertificaten binnen de Levering worden voorzien, rekent de Leverancier hiervoor bovenop de Prijs een bijdrage aan de Klant aan. Deze bijdrage komt overeen met de werkelijke kost van de certificaten, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Indien de Klant overeenkomstig de geldende regelgeving kan genieten van de degressiviteit van de federale bijdrage ten gevolge van de werking en toepassing van een auditconvenant of een sectorakkoord, moet de Klant het schriftelijk bewijs van toetreding hiertoe aan de Leverancier bezorgen. De degressiviteit gaat in vanaf de maand na het leveren van dergelijk bewijs door de Klant.

6. De Leverancier rekent de door de Klant verschuldigde bedragen maandelijks aan via een factuur, op basis van de verstrekte meetgegevens. De Leverancier heeft het recht om de Klant voorlopige afrekeningen te sturen als de nodige meetgegevens en/of netkosten te laat worden aangeleverd. Nadien worden de voorlopige afrekeningen met de definitieve afrekening verrekend. De Leverancier bezorgt de Klant jaarlijks een eindafrekening, tenzij hij de nodige gegevens niet of niet tijdig heeft ontvangen.

7. Bij jaarlijkse meteropname is de Klant voorschotten verschuldigd op basis van de geschatte levering over het lopende tijdvak en dus de geschatte betaling. De voorschotten worden bepaald op basis van een voorspelling van het energieverbruik van de Klant tot aan de volgende meteropname. Als de Klant nog niet eerder elektriciteit heeft afgenomen van de Leverancier, wordt hiervoor het standaard jaarverbruik gebruikt, of een andere schatting die de Netbeheerder geeft. Vervolgens berekent de Leverancier het voorschotbedrag door de voorspelde totale prijs tot aan de eerstvolgende meteropname te delen door het aantal voorschotperioden tot aan deze meteropname. De afrekening vindt minstens eenmaal per jaar plaats. De Klant kan vragen om de voorschotten te wijzigen.

8. De betalingstermijn bedraagt vijftien dagen na factuurdatum. De Klant wordt geacht de facturen te hebben aanvaard bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de tien dagen na factuurdatum. De Leverancier verzendt de facturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren van de Klant tegen de factuur heffen zijn betalingsverplichting niet op. De Klant mag de door hem te betalen bedragen niet verrekenen met enig bedrag dat de Leverancier aan hem is verschuldigd.

9.. De Leverancier mag van de Klant een bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling van facturen eisen, indien en op het moment dat de Leverancier dit redelijk/ nodig acht. Deze zekerheid mag evenwel niet hoger zijn dan het totale geschatte factuurbedrag over een verbruiksperiode van drie maanden. De Leverancier betaalt de zekerheid onmiddellijk terug van zodra hij van oordeel is dat een zekerheidstelling niet meer nodig is. De Leverancier mag de zekerheid verrekenen met eventuele bedragen die de Klant hem nog verschuldigd is en het saldo terugbetalen aan de Klant.

10. Indien in de Overeenkomst ‘Bandbreedte’ van toepassing is, dan verbindt de Klant zich ertoe om de afwijking tussen het werkelijke verbruik en het contractueel verbruik op jaarbasis te beperken tot maximaal het percentage van de ‘Bandbreedte’ beschreven in de Overeenkomst. Indien de Leverancier, aan de hand van de meetgegevens van de Netbeheerder, vaststelt dat de werkelijke levering voor de Normale en/of Stille Uren en de grens van de bandbreedte van het Contractuele Jaarvolume voor respectievelijk de Normale en/of Stille Uren zal overschrijden of onderschrijden, dan moet de Klant aan de Leverancier een vergoeding betalen voor Afgeweken Jaarvolume. Bij overschrijding is de vergoeding de waarde van het Afgeweken Jaarvolume gerekend aan het verschil tussen de gemiddelde Belpex notering over het afgelopen contractjaar, vermeerderd met 30%, en de Prijs. Bij onderschrijding is de vergoeding de waarde van het Afgeweken Jaarvolume gerekend aan het verschil tussen de Prijs, vermeerderd met 30%, en de gemiddelde Belpex notering over het afgelopen contractjaar.

ARTIKEL 8 WANBETALING

1. Indien de Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald of indien een opdracht tot domiciliëring door zijn financiële instelling wordt geweigerd, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag verhoogd met een nalatigheidsinterest van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaand factuurbedrag. Dit sluit in geen enkel geval het recht uit van de Leverancier op vergoeding van alle kosten voortvloeiende uit de niet-betaling, zoals aanmaningskosten (zijnde 10 Euro voor een eerste aanmaning en 25 Euro voor een tweede aanmaning), kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, bijkomende dossierkosten, incassokosten en/of gemaakte advocatenkosten. Dit geldt ook voor de verrichtingen die de Netbeheerder voor de Klant realiseert en aanrekent aan de Leverancier. De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

2. De laattijdige betaling van een factuur leidt ertoe dat alle andere facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar worden, ook al had de Leverancier hiervoor een betalingstermijn toegestaan.
3. Wanneer de Klant in de loop van een periode van 12 maanden twee maal te laat heeft betaald, heeft de Leverancier het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, of om aan de Klant een bijzondere bankwaarborg of de storting van een waarborgsom te vragen die gelijk is aan de waarde van drie maanden geschat verbruik.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. De Leverancier is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege de Leverancier of zijn aangestelden en lasthebbers, ten opzichte van de Klant.

2. De Leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van immateriële of indirecte schade, gevolg- en/of bedrijfsschade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- of inkomstenderving, imagoschade, verlies van cliënteel, productie of gegevens. De Klant zal de Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, die verband houden met de verplichtingen van de Leverancier onder de Overeenkomst. De Leverancier is niet aansprakelijk wanneer een onderbreking, beperking of gebrek in de levering van elektriciteit het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van (i) een installatie of aansluiting van Klant en/of van (ii) het net en/of enige andere technische voorschakel in de stroomvoorziening en/of van (iii) het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder. De Klant zal de Leverancier vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle schade en kosten als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4.1 en 4.2 of enig onrechtmatig handelen door de Klant jegens de Netbeheerder.

3. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door enige tekortkoming in hoofde van de Netbeheerder.

4. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in ieder geval beperkt tot het totaalbedrag dat de Leverancier heeft gefactureerd aan en heeft ontvangen van de Klant tijdens het contractjaar waarin het schadeverwekkend feit plaatsvond, met een maximum bedrag van € 50.000 per schadegeval. De Klant moet elke aanspraak op schadevergoeding schriftelijk meedelen aan de Leverancier binnen de 30 kalenderdagen nadat het schadeverwekkende feit zich heeft voorgedaan dan wel nadat hij de schade redelijkerwijze kon vaststellen, op straffe van verval van zijn eis tot schadevergoeding.

5. Als de Overeenkomst met meer dan één Klant wordt gesloten, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar verbonden ten opzichte van de Leverancier, tenzij anders overeengekomen.

6. De Klant moet zich onthouden van iedere handeling of nalatigheid die de Leverancier belemmert of verhindert zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan wel schade toebrengt aan personen of zaken. De Klant zal eenzelfde verplichting opleggen aan zijn werknemers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. Indien een Partij als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, zal deze Partij de andere Partij onmiddellijk van deze verhindering in kennis stellen. Hij zal de andere Partij ook op de hoogte houden over alle ontwikkelingen in verband met de overmacht. De verplichtingen waaraan de Partij die getroffen is door overmacht niet kan voldoen, worden opgeschort gedurende de overmachtssituatie. De Klant is niet ontslagen van zijn afnameplicht in geval van overmacht van de Leverancier, voor zover dit nog technisch mogelijk is.

2. Overmacht is iedere gebeurtenis waar een Partij redelijkerwijze geen controle over heeft en die de uitvoering van verplichtingen van die Partij onder de Overeenkomst onmogelijk maakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen in transport, de transmissie en de distributie, uitval of niet functioneren van systemen van de Netbeheerder, tekortkoming van de Netbeheerder, ontbreken van een aansluitingsovereenkomst, belemmeringen van de afname door Klant door het niet of niet goed functioneren van de aansluiting van Klant en/of van buitengewone klimatologische omstandigheden, staking, e.d. Er is geen sprake van overmacht in hoofde van de Klant in geval van een staking of lock-out.

3. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan drie maanden, hebben de beide Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat de Partijen elkaar hiervoor een schadevergoeding zijn verschuldigd.

ARTIKEL 11 VROEGTIJDIGE BEËINDIGING

1. Partijen kunnen de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, in geval van: (i) staking van betaling of verklaring van in staat van faillissement van de andere Partij; (ii) een structurele tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst door de andere Partij.

2. Bovendien kan de Leverancier de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, ontbinden in geval van: (i) ontbinding of beëindiging van de noodzakelijke aansluitingsovereenkomst tussen de Klant en de Netbeheerder; (ii) bij uitvoering van een switch van de in de Overeenkomst vermeld(e) Afnamepunt(en) naar een andere leverancier; (iii) niet-betaling gedurende minstens dertig dagen na de schriftelijke ingebrekestelling door de Leverancier; (iv) het niet voldoen van de gevraagde waarborgen door de Klant.

3. In geval van vroegtijdige beëindiging door de Leverancier op de gronden vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan de Leverancier. De Leverancier bepaalt de hoogte van deze schadevergoeding rekening houdend met de waarde van het minimum resterende Contractueel Jaarvolume of geschatte verbruik. Indien geen Contractueel Jaarvolume was overeengekomen, wordt het resterende volume geschat op basis van het laatste jaarverbruik. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde Prijs van de voorbije 12 maanden. Verbrekingen voor het einde van het eerste contractjaar worden echter berekend op basis van de gemiddelde Belpex notering van de voorbije 12 maanden te vermeerderen met de toeslag vermeld in de Overeenkomst.

4. Wanneer de Klant de Overeenkomst vroegtijdig beëindigt, moet hij aan de Leverancier een verbrekingsvergoeding betalen van ten minste 500 euro voor administratieve kosten, tenzij de Leverancier hogere administratieve kosten aantoont, vermeerderd met de waarde van 3 maanden contractueel of geschat verbruik voor elk niet volledig uitgevoerd contractjaar. De verbrekingsvergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde Prijs van de voorbije 12 maanden. Verbrekingsvergoedingen voor het einde van het eerste contractjaar worden echter berekend op basis van de gemiddelde Belpex notering van de voorbije 12 maanden te vermeerderen met de toeslag vermeld in de Overeenkomst. Indien de schade voor de Leverancier deze verbrekingsvergoeding zou overstijgen, dan heeft de Leverancier het recht om dit te bewijzen en de Klant aansprakelijk te stellen voor alle geleden schade.

5. Een KMO kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen, mits hij een opzegtermijn van 1 maand in acht neemt. De KMO is hiervoor geen verbrekingsvergoeding verschuldigd aan de Leverancier.

6. De vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst leidt tot de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog door de Klant verschuldigde bedragen, inclusief eventuele schadevergoedingen en verbrekingsvergoedingen zoals bepaald in het eerste t.e.m. vijfde lid van dit artikel.

7. Wanneer de Leverancier de Overeenkomst vroegtijdig beëindigt, moet hij aan de Klant een verbrekingsvergoeding betalen van 1000 euro voor Klant met een automatisch gelezen teller, en 500 euro for Klant met maandgelezen of jaargelezen teller. Tenzij dit onmogelijk is (bv. bij een intrekking van de leveringsvergunning door de regulator en/of de beëindiging van het toegangscontract door de netbeheerder op korte termijn), neemt de Leverancier een opzegtermijn van 3 maanden in acht. De Leverancier brengt de Klant per aangetekende brief op de hoogte van de opzegging.

8. Indien aan de Overeenkomst een einde komt, behalve in de situatie zoals bepaald in het zevende lid van dit artikel, heeft de Leverancier het recht om het (de) Afnamepunt(en) te laten afsluiten en de bijhorende kosten door te rekenen aan de Klant.

9. Indien de Distributienetbeheerder de Leverancier op de hoogte brengt dat de Klant voor zijn Afnamepunt(en) – en indienvan toepassing, injectiepunten - een contract heeft gesloten met een andere leverancier, geldt dit als een opzegging of een vroegtijdige beëindiging door de Klant in de zin van dit artikel. Als de Klant de Overeenkomst wil beëindigen zonder dat hij een contract met een andere leverancier heeft gesloten, moet hij de Leverancier hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengen.

ARTIKEL 12 – WIJZIGING VAN HET WETTELIJK KADER

1. Elke wijziging van het wettelijk kader die zich voordoet na de ondertekening van de Overeenkomst en van die aard is dat er een belangrijk onevenwicht wordt veroorzaakt tussen de verbintenissen die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst, geeft elke Partij het recht om een heronderhandeling van de Overeenkomst aan te vragen om het oorspronkelijke evenwicht te herstellen en de Overeenkomst, voor zover noodzakelijk, aan te passen. Is de voortzetting van de Overeenkomst niet meer mogelijk, dan zullen de Partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Onder wijziging van het wettelijk kader wordt verstaan de goedkeuring, wijziging of opheffing van een Europese verordening, wet, decreet, ordonnantie of uitvoeringsbesluit of de geldende interpretatie daarvan. Een belangrijk onevenwicht tussen de verbintenissen van de Partijen in de zin van dit artikel treedt onder andere op wanneer deze wijziging aanleiding zou geven tot een onevenwicht met een impact van meer dan 5% van de prijs van de groene stroom- en/of warmtekrachtcertificaten, indien de prijs voor de certificaten in de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd.

2. Een wijziging van het wettelijk kader waarvoor dit artikel kan worden ingeroepen, ontslaat geen enkele Partij van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

ARTIKEL 13 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De Leverancier is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. De Leverancier verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en voor de doeleinden en rechtsgronden zoals beschreven in ons Privacybeleid. Door in te stemmen met de Overeenkomst, bevestigt de Klant kennis te hebben genomen van ons Privacybeleid en akkoord te gaan met de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. Het Privacybeleid kan u terugvinden op onze website.

ARTIKEL 14 WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Belgian Eco Energy NV tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Belgian Eco Energy NV van toepassing.

2. De Leverancier kan deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf de eerste dag van publicatie op de website van de Leverancier.

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. De Leverancier deelt de wijziging schriftelijk mee aan de Klant. Als de Klant niet akkoord gaat met een wijziging en deze wijziging niet voortvloeit uit dwingende wetgeving, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst op te zeggen. De Klant moet deze opzegging schriftelijk meedelen aan de Leverancier binnen 30 kalenderdagen nadat hij de kennisgeving van de Leverancier heeft ontvangen. De Klant moet daarbij een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht nemen, tenzij de Leverancier instemt met een kortere opzegtermijn. Gedurende de opzegtermijn, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN

  1. De Leverancier mag zijn rechten en plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij. De Klant verleent hiertoe bij voorbaat zijn instemming.

2. De Klant stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van de Leverancier wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien de Leverancier (een deel van) zijn onderneming overdraagt aan een derde partij. Indien de rechtsvorm van de Klant wordt omgezet in een andere of indien de Klant zijn onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon, zal hij dit onmiddellijk aan de Leverancier melden. De Leverancier kan de Overeenkomst desgevallend opzeggen binnen een termijn van 10 werkdagen na kennisname ervan.

3. De geldigheid van de Overeenkomst wordt niet aangetast door de nietigheid van een bepaling of een onderdeel ervan. In dat geval onderhandelen de partijen om de ongeldige (onderdelen van) een bepaling te vervangen door een bepaling die de inhoud ervan zo goed mogelijk benadert en die aansluit bij de bedoeling van de partijen en de rest van de Overeenkomst.

4. Het niet aandringen op de naleving van één of meerdere bepalingen van de Overeenkomst door een Partij mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of een beperking van de rechten van deze Partij.

5. De Leverancier en de Klant erkennen de vertrouwelijkheid van deze Overeenkomst en alle informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt uitgewisseld tussen de Partijen. Zonder wederzijdse toestemming zullen zij de inhoud van deze Overeenkomst en de uitgewisselde informatie niet meedelen aan derden. Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op: gegevens die aan de Netbeheerder worden meegedeeld en gegevens die een Partij moet bekendmaken op grond van wetgeving of een dwingend verzoek van een bevoegde instantie. De Klant zal, indien hij vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden dat van enige informatie de vertrouwelijkheidsverplichting is geschonden, de Leverancier daarvan op de hoogte brengen, ongeacht of deze schending de eigen organisatie of door Klant ingeschakelde derden betreft.

6. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die tussen de Partijen zouden ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en alle bijlagen bij de Overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, tenzij de Partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen. Op de Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

7. Door de ondertekening van de Overeenkomst aanvaardt de Klant de volledige Algemene en Bijzondere Voorwaarden en erkent hij er vooraf kennis van te hebben genomen en af te zien van elk strijdig document. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang, behalve voor wat betreft de Bandbreedte, waarvoor artikel 7.11 van deze Algemene Voorwaarden primeert. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij de Leverancier ter inzage en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Algemene voorwaarden gas professioneel BEE NV


ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De begrippen die niet in deze Overeenkomst worden uitgelegd, hebben de betekenis zoals vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. In deze Overeenkomst gelden de volgende definities:

Algemene Voorwaarden: deze begrippen en voorwaarden, die samen met de Bijzondere Voorwaarden en diens bijlage(n) de Overeenkomst uitmaken.

Dag: de periode van 24 uur van 06.00 uur CET tot 06.00 uur CET van de volgende dag.

Klant: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen die een leveringsovereenkomst van gas aangaan of wensen aan te gaan met Belgian Eco Energy die optreedt als Leverancier zoals bepaald in de Overeenkomst.

Leverancier: Belgian Eco Energy NV, met maatschappelijke zetel te Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het

nummer 0829.482.335 of elke hiermee verbonden onderneming.

Leveringpunt: het fysieke punt waar het gas beschikbaar zal worden gesteld en zal worden geleverd, zoals voor elk Leveringspunt bepaald in de Overeenkomst met de Klant en vastgesteld met een uniek EAN nummer.

Jaar: een periode van 12 opeenvolgende maanden.

Maand: de periode van 06.00 uur CET op de eerste dag van elke kalendermaand tot 06.00 uur CET op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.

Meetinrichting: het geheel van toestellen bestemd voor de meting en/of de telling van de energieafname door Klant op het Leveringspunt.

Net: de in België gelegen distributienetwerken voor aardgas en het transmissienetwerk.

Netbeheerder: de beheerder van het nationale, regionale of lokale net voor de distributie of het transport van gas.

Overeenkomst: de gehele geschreven overeenkomst gesloten tussen de Partijen aangaande de levering zijnde de Bijzondere Voorwaarden en diens bijlage(n), en Algemene Voorwaarden, en eventueel de bijlage(n) van deze Algemene Voorwaarden.

Partij/Partijen: de Klant of de Leverancier, of beiden, afhankelijk van de context. Samen worden deze de Partijen genoemd.

Site(s): de Site(s) die wordt beleverd via het in de Overeenkomst aangegeven Leveringspunt(en), in Bijlage 1 bij de Bijzondere Voorwaarden..

Technisch Reglement: één of alle technische reglementen aangaande (toegang tot) het transmissienet en/of de distributienetwerken voor aardgas in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de eerst mogelijke datum van hetzij de datum van aanvang van feitelijke levering, hetzij de in de Overeenkomst genoemde datum van inwerkingtreding.

2. Klant dient alle overeenkomsten inzake de levering van aardgas aan de in de Overeenkomst genoemde vestigingen die van kracht zijn rechtsgeldig te beëindigen vanaf datum en het uur waarop deze Overeenkomst in werking treedt. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van contractbreuk van van kracht zijnde overeenkomsten hieromtrent en Klant vrijwaart Leverancier in dit verband.

3. Klant dient ervoor zorg te dragen dat alle door de Leverancier gevraagde gegevens die benodigd zijn voor de levering (zijnde minstens vestigingsadres, hoeveelheid benodigd aardgas, maximale uurcapaciteit, EAN-code), correct en tijdig worden aangeleverd aan de Leverancier. Klant is aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het niet correct en/of tijdig aanleveren van bedoelde gegevens of gegevenswijzigingen .

4. Na afloop van de overeengekomen contractduur wordt de Overeenkomst stilzwijgend met 12 maanden verlengd, als deze niet door één van de Partijen ten minste 3 maanden voor het einde van de oorspronkelijke of van de verlengde termijn bij aangetekend schrijven aan de wederpartij wordt opgezegd. Leverancier bepaalt de prijs voor de hoeveelheid gas die zal worden afgenomen in de verlengde contractduur.

5. De opzeg door de Klant is enkel geldig indien het Leveringspunt op de voorziene einddatum effectief van gas wordt voorzien door een andere leveringsovereenkomst of wordt afgesloten en indien de Leverancier niet meer als leverancier geregistreerd staat voor dit Leveringspunt bij de Netbeheerder. Zoniet zal de Overeenkomst automatisch verlengd worden, overeenkomstig dit artikel en onder de opgezegde Overeenkomst gecontracteerde hoeveelheid gas dan wel, indien geen hoeveelheid was overeengekomen, alle benodigd gas, zulks tot het moment waarop de switch is doorgevoerd. Leverancier stelt de prijs vast voor gedurende deze periode af te nemen respectievelijk afgenomen hoeveelheid gas.

6. De Leverancier kan deze Overeenkomst steeds opzeggen in het geval Leverancier niet over de nodige leveringsvergunningen of toegangscontracten met de Netbeheerder. Deze ontbinding is kosteloos en geeft Klant noch Leverancier het recht op enige vergoeding.

ARTIKEL 3 LEVERING, VERBRUIK EN CAPACITEIT VAN AARDGAS

1. De Overeenkomst bepaalt de Levering van aardgas en de daaraan verbonden diensten die de Klant bij Leverancier geniet.

2. De Levering start van zodra de Leverancier door de Netbeheerder als leverancier voor het Leverpunt in het aansluitingsregister of toegangsregister werd geregistreerd en ten vroegste bij totstandkoming van de Overeenkomst.

3. Klant meldt de maximaal te onderschrijven uurcapaciteit (MTSR) voor de komende contractperiode aan Leverancier ten behoeve van Netbeheerder. Indien Klant geen opgave meldt aan Leverancier, bepaalt Leverancier de maximaal te onderschrijven uurcapaciteit. De hieruit voortvloeiende capaciteitskosten zijn voor rekening van Klant.

4. Bij een significante wijziging van het in de Overeenkomst opgenomen te leveren jaarvolume, indien van toepassing, als gevolg van door Klant zelf beïnvloedbare omstandigheden (uitbreiding van productiecapaciteit, of andere), verbindt Klant zich om in gezamenlijk overleg met de Leverancier na te gaan of voor de resterende contractperiode door Leverancier een andere hoeveelheid aardgas aan Klant kan worden geleverd. Met significante wijziging wordt verstaan een afwijking van meer dan 10% van het in de overeenkomst opgenomen te leveren jaarvolume. Leverancier behoudt zich het recht voor de Overeenkomst (inclusief prijs en te leveren volume) voor de resterende contractperiode te herzien als gevolg van de gemelde significante wijziging. Indien de Klant een significante wijziging niet meldt, behoudt Leverancier zich het recht voor om de Overeenkomst (inclusief prijs, volume, boetes en extra kosten en schades) zowel met terugwerkende kracht als voor de resterende contractperiode te herzien.

ARTIKEL 4 AANSLUITING/DISTRIBUTIE EN INSTALLATIE

1. Klant moet tijdens de Overeenkomst (een) Aansluitingsovereenkomst(en) hebben met de Netbeheerder. Indien Leverancier dit vraagt, zal Klant een bewijs van deze Aansluitingsovereenkomst(en) voorleggen. Klant staat er voor in dat deze de Aansluitingsovereenkomst(en) geheel van kracht is zolang de Overeenkomst van kracht is. Klant neemt steeds het risico voor de Aansluiting en de distributie.

2. Klant dient ervoor te zorgen dat zijn installatie aan de terzake geldende voorschriften voldoet. Klant dient ook ervoor te zorgen dat zijn installatie aangesloten is op het Net.

3. Bij onderbreking of gedeeltelijke beperking van aansluiting of distributie van aardgas onder de aansluitingsovereenkomst tussen Netbeheerder en Klant, is Leverancier van haar leveringsplicht ontheven, ongeacht het verder van kracht blijven van de overige onderdelen van de Overeenkomst.

ARTIKEL 5 MEETINRICHTING, METINGEN EN MEETGEGEVENS

1. Klant zorgt ervoor dat de meetinrichting aan de voorwaarden voldoet gesteld in de Technische Reglementen en andere voorwaarden die door de Netbeheerder worden gesteld.

2. De Netbeheerder bezorgt, conform het bepaalde in het Technische Reglement Distributie Aardgas, aan de Leverancier de meetgegevens van het (de) leveringspunt(en). In het geval dat Klant een wijziging aanbrengt aan diens meetinrichting, wat een impact heeft op de door Klant aan Leverancier te betalen vergoeding, behoudt Leverancier zich het recht voor de toepasselijke prijsvoorwaarden te herzien. Leverancier stelt Klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

3. De meetinrichting bij het Leveringspunt bepaalt de hoeveelheid geleverde aardgas.

4. De meetinrichting kan in geval van twijfel over de juistheid van de meting worden onderzocht op vraag van Klant of Leverancier. Daarbij zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van Klant, tenzij het onderzoek uitwijst dat de afwijking gelijk of kleiner is en het verzoek tot dit onderzoek door Leverancier gedaan is. Leverancier behoudt zich ten allen tijde het recht voor om voorlopige facturen op te maken volgend op de verbruiksperiode gebaseerd op de best mogelijke schatting van het verbruik indien de nodige meetgegevens van de klant niet beschikbaar zijn.

5. Als het onderzoek aantoont dat er een fout is in de meting, zal Leverancier de omvang van de daadwerkelijke levering vaststellen en zal herberekening plaatsvinden voor de periode dat de meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd. In geval van onmogelijkheid bij het onderzoek tot correcte berekening van de juiste omvang van de levering, is de Leverancier gerechtigd de omvang van de levering voor deze periode te schatten.

6. Leverancier behoudt zich ten allen tijde het recht voor om voorlopige facturen op te maken volgend op de verbruiksperiode gebaseerd op de best mogelijke schatting van het verbruik indien de nodige meetgegevens van de klant niet beschikbaar zijn.

ARTIKEL 6 VOLMACHT VAN DE KLANT

1. Klant geeft aan Leverancier die machtigingen nodig ter uitoefening door Leverancier van deze Overeenkomst.

2. Leverancier krijgt bijgevolg de toestemming om historische verbruiksgegevens van het (de) Afnamepunt(en) op te vragen bij de Netbeheerder.

3. Klant verbindt er zich toe de verplichtingen van Evenwichtsverantwoordelijke voor de Aansluiting(en) zoals bepaald in de Overeenkomst over te dragen aan Leverancier, die de evenwichtsverantwoordelijkheid kan uitoefenen. Daarbij voorziet Klant aan Leverancier de hiervoor benodigde informatie omtrent geplande en ongeplande afwijkingen in de bedrijfsvoering, die de omvang van het verbruik van aardgas door Klant kan beïnvloeden. Dit zijn minstens de afwijkingen in de bedrijfsvoering door onderhoud, significante afwijkingen in de productie, en afwijkingen als gevolg van storingen en calamiteiten. Leverancier is gerechtigd bij onvolledige of onjuiste informatie een schatting te maken en desgevallend uit deze onvolledige of onjuiste informatie vloeiende onbalans(kost)en in rekening te brengen bij Klant.

ARTIKEL 7 PRIJS EN BETALING

1. De te betalen Prijs is deze zoals vastgelegd in de Overeenkomst en op basis van de technische en verbruiksgegevens medegedeeld door de Netbeheerder aan de Leverancier. Deze Prijs kan door Leverancier worden geïndexeerd op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

2. In deze Prijs is inbegrepen (tenzij anders is overeengekomen): de kosten van de evenwichtsverantwoordelijkheid, tenzij bij onvolledige of onjuiste informatie zoals bepaald in artikel 6.3.

3. Indien een in de overeenkomst, haar bijlagen, of deze algemene voorwaarden, vernoemde Index niet meer representatief is voor de marktprijs of verdwijnt, heeft de Leverancier het recht om een andere marktindex of handelsplatform als referentie te gebruiken.

4. In deze Prijs is niet inbegrepen (tenzij anders is overeengekomen): overige verschuldigde kosten zoals de transport- en distributienettarieven, kosten voor odorisatie, capaciteitsoverschrijdingen, netverliezen, kosten verbonden aan de openbare dienstverplichtingen, alsook enige andere belastingen, toeslagen, bijdragen, heffingen, kosten, lasten en belastingen op toegevoegde waarde, verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst.

5. In geval groene warmte- en/of analoge certificaten binnen de levering worden voorzien, wordt bovenop de Prijs een bijdrage hiervoor doorgerekend aan de klant aan de werkelijke kost van de certificaten, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

6. Indien de Klant overeenkomstig de geldende regelgeving kan genieten van de degressiviteit van de federale bijdrage in de aardgasprijs ten gevolge van de werking en toepassing van een Auditconvenant of ander akkoord, dient de Klant het schriftelijk bewijs van toetreding hiertoe te leveren aan Leverancier. De degressiviteit gaat in vanaf de maand na het leveren van dergelijk bewijs door de Klant.

7. De verschuldigde bedragen brengt Leverancier aan Klant maandelijks in rekening via een factuur, op basis van de verstrekte meetgegevens,. Leverancier is gerechtigd te voorzien in voorlopige afrekeningen indien er een te late aanlevering van de meetgegevens en/of netkosten gebeurt, Nadien wordt de voorlopige afrekening met de definitieve afrekening verrekend. Leverancier zal jaarlijks een eindafrekening opmaken, tenzij deze de hiertoe benodigde gegevens niet of niet tijdig heeft ontvangen.

8. Bij jaarlijkse meteropname is de Klant voorschotten verschuldigd op basis van de geschatte levering over het lopende tijdvak en dus de geschatte betaling. De voorschotten worden bepaald op basis van een voorspelling van het energieverbruik van de Klant tot aan de volgende meterlezing.. Ingeval nog geen eerder verbruik plaatsvond bij Leverancier, wordt hiervoor het standaard jaarverbruik gebruikt, of een andere schatting zoals opgegeven door de Netbeheerder. Vervolgens berekent Leverancier het voorschotbedrag door de voorspelde totale prijs tot

aan de eerstvolgende meterlezing te delen door het aantal voorschotperioden tot aan deze meterlezing. De afrekening vindt minstens eenmaal per jaar plaats,. Klant kan vragen om de voorschotten te wijzigen.

9. De betalingstermijn bedraagt vijftien dagen na datum factuur. De facturen worden geacht aanvaard te zijn, bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de tien dagen na factuurdatum. De facturen worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van Klant tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de factuur heffen de verplichting tot betaling niet op. Ook verrekening door Klant met enig bedrag dat Leverancier aan hem schuldig mocht zijn is niet toegestaan.

10. Leverancier mag van Klant een bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling van facturen vereisen, indien Leverancier dit redelijk/ nodig acht. Deze zekerheid mag evenwel niet hoger zijn dan de totale geschatte factuur over een periode van drie maanden. De Leverancier verbindt zich ertoe de zekerheid terug te betalen onmiddellijk van zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden. Klant is gerechtigd op de gebruikelijke Euribor-intrest op deze zekerheid.

ARTIKEL 8 WANBETALING

1. Indien Klant niet, niet volledig en/of niet tijdig heeft betaald of indien een opdracht tot domiciliëring door de financiële instelling wordt geweigerd, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Klant is dan onmiddellijk ook een nalatigheidsinterest van 12% per jaar verschuldigd, evenals een schadevergoeding van 10%,. Dit sluit in geen enkel geval het recht van Leverancier tot vergoeding van alle kosten voortvloeiende uit de niet-betaling uit, zoals kosten van aanmaning, kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, bijkomende dossierkosten, incassokosten en/of gemaakte advocatenkosten. De in dit lid bedoelde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar.

2. Wanneer de klant in de loop van een periode van 12 maand twee maal achterstallig is geweest met een betaling heeft Leverancier het recht een bijzondere bankwaarborg of storting te vragen gelijk aan de waarde van drie maand totale factuur inclusief BTW en heeft Leverancier het recht om het contract per onmiddellijk op te zeggen.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor rechtstreekse schade veroorzaakt door bedrog, grove schuld of een opzettelijke fout vanwege Leverancier of haar aangestelde en lasthebbers, ten opzichte van de Klant.

2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat ten gevolge van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door Leverancier, haar werknemer(s), ondergeschikte(n) en/of niet-ondergeschikten,. Leverancier is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte -, gevolg- en/of bedrijfsschade waaronder mede begrepen winst- of inkomstenderving en tot vergoeding van immateriële schade. Klant zal Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of kosten, uit welken hoofde dan ook, verband houdende met de verplichtingen van Leverancier onder de Overeenkomst. Leverancier is niet aansprakelijk in geval een onderbreking, beperking of gebrek in de levering van aardgas ten gevolge van het niet of niet goed functioneren van (i) een installatie of aansluiting van Klant en/of van (ii) een net en/of enige andere technische voorschakel in de aardgasvoorziening en/of van (iii) het ontbreken, onderbreken of beëindigen van een aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder. Klant zal Leverancier vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle schade en kosten als gevolg van de niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4.1 of enig onrechtmatig handelen door Klant jegens de Netbeheerder.

3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Netbeheerder,.

4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag van de door Leverancier gefactureerde en van deze Klant ontvangen gelden voor deze Klant voor het contractjaar waarin het schadeverwekkend feit plaatsvond, met een maximum bedrag van € 50.000 per gebeurtenis.

5. Hoofdelijke verbondenheid tot nakoming van de Overeenkomst kan door de Leverancier worden aangevraagd indien de Overeenkomst met meer dan één Klant wordt aangegaan.

6. Klant is verplicht zich te onthouden van iedere handeling of nalating die Leverancier belemmert of verhindert haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, dan wel schade toebrengt aan personen of zaken. Klant zal eenzelfde verplichting opleggen aan zijn werknemers, ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. Indien één der partijen als gevolg van overmacht verhinderd is zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen, zal deze partij de andere partij onmiddellijk van zodanige verhindering in kennis stellen. Voorts zal hij de andere partij op de hoogte houden over alle ontwikkelingen verband houdende met de overmacht. De overmacht van Leverancier heft desgevallend niet de afnameplicht door Klant op, indien dit nog technisch mogelijk is.

2. Indien Leverancier door een vreemde oorzaak, overmacht of toeval, niet, niet volledig of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen gedurende Overmacht opgeschort. Leverancier zal Klant onmiddellijk van de overmacht in kennis stellen en op de hoogte houden.

3. Overmacht is minstens: iedere gebeurtenis waar Leverancier redelijkerwijze geen controle over heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen in transport, de transmissie en de distributie, uitval of niet functioneren van systemen van de Netbeheerders, tekortkoming van de Netbeheerder, ontbreken van een aansluitingsovereenkomst, belemmeringen van de afname door Klant door het niet of niet goed functioneren van de aansluiting van Klant en/of van buitengewone klimatologische omstandigheden, staking, e.d.

4. Indien de toestand, zoals ontstaan door bovenvermelde vreemde oorzaak, overmacht of toeval, drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat tussen partijen schadevergoeding verschuldigd is.

ARTIKEL 11 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

1. Partijen kunnen de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang, in geval van niet-betaling gedurende minstens dertig dagen na de schriftelijke mededeling daarvan door Leverancier, bij staking van betaling, verklaring van in staat van faillissement van de wederpartij, niet voldoen van de gevraagde waarborgen, of enige andere structurele tekortkoming in de Overeenkomst. De ontbinding heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog door Klant verschuldigde bedragen tot gevolg.

2. Bovendien kan Leverancier de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang, ontbinden in geval van: (i) ontbinding, of beëindiging van de noodzakelijke aansluitingsovereenkomst tussen Klant en de Netbeheerder, (ii) bij uitvoering van een switch van de in de Overeenkomst vermeld(e) aansluitingspunt(en) naar een andere leverancier..

3. Indien geen minimum afname is overeengekomen, is Klant in geval van tussentijdse beëindiging op de gronden vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd aan Leverancier. Leverancier bepaalt de hoogte van de direct opeisbare boete met een minimum van de onder de Overeenkomst gecontracteerde resterende hoeveelheid danwel, indien geen hoeveelheid was overeengekomen, de resterende hoeveelheid bepaald op basis van het laatste jaarverbruik en rekeninghoudend met de laatst geldende leveringsvergoeding.

4. Indien aan de Overeenkomst een einde komt, ongeacht de reden, heeft Leverancier het recht het (de) Afnamepunt(en) te laten afsluiten en de bijbehorende kosten te innen van Klant.

ARTIKEL 12 WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Belgian Eco Energy NV tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Belgian Eco Energy NV van toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Leverancier worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop zij aan Klant zijn medegedeeld in werking, tenzij in de mededeling een andere datum van inwerkingtreding is vermeld.

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een dwingend rechtelijke regeling, is Klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden, tenzij Leverancier een andere wijze en/of termijn van opzegging aanvaardt. Gedurende de termijn dat de Overeenkomst na opzegging ingevolge deze bepaling voortduurt, blijven deze algemene voorwaarden, ongewijzigd, op de Overeenkomst van toepassing.

ARTIKEL 13 SLOTBEPALINGEN

1. Leverancier is gerechtigd de rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij. Klant verleent hiertoe bij voorbaat haar instemming.

2. Klant stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van Leverancier wordt omgezet in een andere rechtsvorm of indien Leverancier (een deel van) haar onderneming overdraagt aan een derde partij. Indien de rechtsvorm van de Klant wordt omgezet in een andere of indien de Klant haar onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon, zal zij dit onmiddellijk aan Leverancier melden. Leverancier kan de Overeenkomst desgevallend opzeggen binnen een termijn van 10 werkdagen na kennisname ervan.

3. De geldigheid van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden wordt niet aangetast door de nietigheid van een onderdeel ervan.

4. Indien het bij of krachtens de gaswet of anderszins van toepassing zijnde wetgeving en regulering bepaalde, tot omstandigheden leidt van dien aard dat de ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst ten opzichte van één of beide partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht, dan zullen partijen de Overeenkomst voor zover noodzakelijk aanpassen. Is voortzetting van de Overeenkomst niet meer mogelijk, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

5. Het niet aandringen op de naleving van een of meerder bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden opgevat als verzaking hieraan of een beperking van de rechten.

6. Leverancier en de Klant erkennen de vertrouwelijkheid van deze Overeenkomst en zullen zonder wederzijdse toestemming de inhoud ervan niet meedelen aan derden. Klant zal, indien hij vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat van enige informatie de geheimhoudingsplicht is geschonden, Leverancier daarvan op de hoogte brengen, ongeacht of deze schending de eigen organisatie of door Klant ingeschakelde derden betreft.

7. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, dan wel deze voorwaarden, zullen op grondslag daarvan worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeen komen. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

8. Door de ondertekening van de Overeenkomst aanvaardt de Klant de volledige Algemene en Bijzondere Voorwaarden en erkent hij er vooraf kennis van te hebben genomen en af te zien van elk strijdig document, Van de Overeenkomst maken deze algemene voorwaarden deel uit. Bij tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, zijn het de Bijzondere Voorwaarden die gelden. Deze voorwaarden liggen bij Leverancier ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.